5 ora Conditi Pontificum extrierunt. Tmenhanc habemus /fiemdcCafk reaMaieflate ueflrd,ut ImperatoreChriBtinijpm,quod cm cogitatione cr rdUonem fiuficipiet, ut iUti cotrouerfia religionis, adueram ac flabilem concordtim, diuino ucrbo confentdneam, redigitur, nequefuffcttisdut partialibus hominibus , maximarum iftdrum caufarwmiudicium per« mittatur, Ndm nos quidem nihil magis publica concordia profuturum at bitramur quamfi generale ,Cbnftiamm, cr liberum C oncilitm, cuius ucflraCafdrea MdieAatis pacificatio, critemmultaMaieflatis ueftra, cr lmperijdecre ta, mentionem fitduntimGermntimflitudtur, cuius% celebranda fficim tam dntcdMoluntdtem,crfententtimno£trdm,ucflra CafareaUdieRati decldrauimus ,prafiertim'm illo rcjfonfo ,quodantt triennium, MdieAatis ueflra Oratori,qui una cum Clementis Pontificis feptimi,nuncto,quofdmnojlrum conuenit,dedimus,cr ad ueAram.Ca fiarcamMaieflatemhaud dubie perlatum fuit, Ac fixu DeusOpttmus Mu xtmus,ut folii honor cr gloria noh ipfius quaratur cr iOu Aretur,cr fida luti Ecclefia Chrifltinaconfutitur,quemadmodu nos fire/feramus utfc id fiat in Ecclefijsnoftris,quotidie orationes cr preces habert curamus. Qn<e<jKtdet« omnia ftnguldriobferudntid, ergaCafdream MdtcAd* tcm ueflram,refcribenda duximus,,(ui utDommonoAro clementifiim noflr a debita obedientia 'cr offictiperpetuo conflabunt,Bene ualeat Md ieflas ueftrd.Data nona dic menfisfcptembris, AtmoDni t. x. ;6.. VefhaCafiareaMaieflati. Fideles crfubditi. Princeps Eleftor Saxonia,cr alij Principes, ac Status lmperij,in caufiareligoniscoiunfti. Adhacoptimofludio CTUt clare inteUig poffietnos aliud nihil q qd’hone ftu craquueffetptraquMitatccbmuni querere,expofuimusprimuCam ra impertilis ludici cradfefioribus dc deinde quoQ ipfi Helto Schmalkdl dia,plurimas iufhfiimasq} rationes, cur Sia, m quibusiudiciu Camera,eo tra partione cr iufiionc imperatoria cr Regtapocis publica,ac ultra no ftram recufationrm legitimi mterpofita, aduerfus nos procederet, nego ctireligois iudicactieffcnt, aut fidte ad illa pertineret, cr ex ea oriretm