qmd ipfiadhotegrdudtnim occdfionmprdcbuertttil ,er ultrd tot dari decreta Conticiorum Imperialium, iRiujmodi declarationem Cafoream iniujlc exter ferunt, Qjiod quidem min ime necefiehabuijjcnt,ji ullo mo* do tm apertis, er multiplicibus iufiionibus ac mandatis Imperatorii, ut fuprd dliquocies didum ejl,ad conferuandam publica pacem er concor= didm e ditis,parer e cogitaffent. Ac ipfa quoq- Ccefarea MdieRas, priufy prtedida noRra legatio ad eam in Italia peruemt, Uteros ac nos dedit plenos demetite er bununiid tis,m quibus clare promittit,fe nihil alienu db inita nobifeu pacificatione, aduerfus nosft'ifceptura e fie,a quibus quide longe difientiut ea qutludi* tium Camerae Imperialis contra hac o\a,ad perturbanda publicam tran quilitate molitur, utq• res certo cognofci et intelligt pcfsit, iUos ipfas litit rasCiefaMate.-.cr noRfum ad eas datum reffonfum, hic fubijciemas. CAROLVS DEI GR ACI A IMPERATOR Romanus,femper Auguftus ere. I l.luRrcs,cdri confauinei, Eledores er alij Principes, Ac item genam rofi nobiles prudentes, di ledi fideles. Et fi uobis antehac, tum per liter as, tum per Orat ores noRros fepius fignificaumus, er rc ipfa quoq; teRatum reddidimus, quod nos felum ad retinendam publicam pa ­ cem er tranquillitatem,in imperio Gcrmmcte nationis>ZT ad omnes dif* cordias,ac controuerfios,pneftertim in caufa religionis ac fidei, tequabili* bus dc pacificis rationibus uijs tollendos, prepenfi fimus, neq- propterea quenquom ui aut armis muodcre,aut opprimere,Sed tnuito nugis premif fam er confirmatam pacificationem,uobifam er cum UcRris contundis initant conferudre cupiamus. Tamen quoniam ad uos,licet falfo,referri ct fermones fcargt accipimus,nos eo ej?c atumoM pr«edtdam pacificat iorum prima quoq-occafioneuiolarc,uofq; armis adoriri uelimus,Non duximus prottermitendum, quin uos iterum hifce literis promoneremus > ne iftiuf* trndi confidis crfalfis rumoribus, fidem adhiberetis, Sed potius ut certo flatuatis nos promfiam er confirmata pacifi cationem,eonfcruaturos, er contra hanc neminirtli<gonis f :h fidei gratlaMllil illatum,necp ad uttos t motus '