61) Kais. Ruff. Gen. Maj. Nikolaus v. Zagzasky, 62) — Leon v. Rarisckkin 63) — — Matth. v. Pahlen 64) — Alexis v. Gurjew «D — Spirid.Prinz Ge- vachoff, 66) Oberst Paul v. Brost'n, 67) Nikitav. Pancra- tieff, (Beide Adjut. Sr. Majestat des Kaisers.) 63) Kais. Ruff. Oberst Gust. v. Zgel- strom, . , Leon v. Woyewodsky 70) Jason v. Chrapowitzky 71) Stephan v. Chrapo- witzky, 72) —— Carl v. Gunderstrup, 7z) Phil. v. Zachontow, 74) — Chph. v. Borissow, ) Ni^ol. v. Melnikorp, 76) -— Gabr. v. Wiszeslaw- zow, 2^) Oberstl. With. v. Kochanow, 2F) Ludw. v. Kuhn, 2y) Andr. v. Loschkarew, vo) Pet. v. Bogdanowicz,) 81) Gen. Major u. Commandant von^ Caffel t Wilh. Geo. Ludw.^ Recipirt: b. -6. Mai Casim. v. Xtrff > - Friedr. Ludw. Gottfried^ v. Grafendorf . . ) 8 *) d.25. Mai igii §5. CO OOOO CO GO GO OO ON CN OS 0\0\cr>