fr^rrr nr/iw/s/ rrrrrr r/ r ehö ñmi cheà Le ­ ins- Der- V e r z e i ch n i ß der zur Hessische» Ritterschaft gehörigen Familien. —^•00>^CSXKC>0^ v. Baumbach. v. Milchling v. u. zu Schön ­ v. Berlepsch. stadt. v. Biedenfeld. v. Pappenheim. v. Bischofshausen. v. Rotsmann. v. Bodenhausen. v. Rau v. u. z. Holzhausen. v. Boyneburg. v. Riedesel zu Eisenbach. v. Buttlar. v. Romrodt. v. Buttler. v. Schachten. v. Canstein. v. Schenk zu Schweinsberg. v. Cornberg. v. Schliessen. v. Dalwigk. v. Scholley. v. Dörnberg. v. Sclwtzbar, gen. Milchling. v. Eschwege. v. Schwerzel. v. Gilsa. v. Stein. v. Heydwolff. v. Stockhausen. v. Hundelshausen. Treusch v. Buttlar. v. Keudel. v. Trott. Knoblauch v. u. z. Hatzbach. v. Urff. v. Lindau. Waitz v. Eschen. v. Löwenstein. v. Weitershausen. v. d. Malsburg. Wolf v. Gudenberg. Ver--