94 6^ NBN k«, Gegenschreiberey und Buchhalterey. Rach und Buchhalter, Herr I. David Schmerfeld. Gegenschreiber: - Gerhard Philipp Krause. » Johann Christian Ditmar. - Johann Schneider. - Tobias Nicolauö Mollwitz. - Johann Henrich Bachmann. Ist zugl. Stempel-Papier-Derwalttk, - Johannes Wolf. ; Johann Friedrich Kersting. Gerlach Ludwig Otto. Henrich Christoph Schneider. Johann Ludwig Keller. George Schramm. Anchon Maus. Johann Peter Reiß. Friedrich Cornelius. Hofjagerey-Etat. Oberjägermeister, Herr Friedr. Wilh. Graf von Oeynhausen. Registrakores: fi Rech. Probator, Extraordinarii: - fi - Pedell, $ * * fi fi fi Jagdjunker, Meisterjäger, Jagdzeugmeister, Landoberforster, Befuchknechr, fi Windheßer, Hofjäger, - -s s S s * t Carl von Willigen. * Joh. Henr. Kleynsteuber» « Johann Klingelhöfer. - Peter Rievers. , Giedeon Grau. * Joh. Henrich Böttiger. - Johann Henrich Gunkel. - Samuel Mathe. - Christ. Friedr. Hemmerich« 0 Conrad Müller. s Johannes Müller, s Carl Ludwig Kehr. - Adolph Müller. - Christoph Lampmann. Hofjagtt/ - ^ ¡AS**