Das Große Haus - Haupteingang STAATSTHEATER KASSEL IN DEN NEUEN HÄUSERN AM F R I E D R I C H S P L A T Z INTENDANT: DR. GÜNTER SKOPNIK OPER - OPERETTE - SCHAUSPIEL SYMPHONIEKONZERTE - TANZ