Uhlandstraße Ulmenstraße Umbachsweg Bellmarsche Straße 234 5. Teil 7 ('Schwarz, unt. Königsstr. 65) Rexrodt Anna Wwe. E Scharfer Willy Stadt-Jng. E Horn Wilh. Amtsger.-Rat 1 Matucha Hans Oberlehrer 1 Doebel Franziska Wwe. 2 Jandy Elisab. Konzertsäng. 2 Loewenberg Cornelia 2 9 'Krug Ludw. Eisenb.-Amtm. 2 Bahr Karl Oberinsp. E Kaiser Ada Wwe. 1 11 ('Schwarz Rud., Königsstr. 65) Ely Adolf Rchsbahnobersktr. E Massie Mary Wwe. E Kölsch Iohs. Reg.-Amtm. 1 Pcwestorf Chr. Kfm. 1 Stegemann Bikt. Apotheker I Gracber Felix Kfm. 2 x (4714) Heilbrun Jul. Eozialbeamt. 2 Plöger Hans Dipl.-Ing. 2 Rechts. 2 'Goldschmidt Jul. Ob.-Ing. 2 X 4773 [347 73J Link Fritz Kfni. E x 7485 Meurer Heinr. Gastwirt E X 1989 [319 89) Möller Jul. Ob.-Gcrichtsvollz. 1 X 4799 [324 69) Reiß Wilh. vr. für. Geh. Just.- Rat Amtsgerichtsrat i. R. 1 Hülsmann Fritz Kfm. 2 Stange Aug. Pol.-Oberwacht- meister 2 Levügue Alfr. Etudienrat 3 X 296 Stumme Louis Kfm. 3 x 296 v. Lepel Sophie Freifrau 3 Kunold Wilh. Schreinermstr. 4 Meinke Paul Lok.-Führ. a.D. 4 Siebertz Heinr. Kfm. 4 4 'Seiler Aug. Lok.-Führ. a.D. 1 Eckert Karl Lehrer E Pudenz E. Landesinspcktor 2 Pudcnz Frieda Buchhalterin 2 Fritz Rob. Karl Ingenieur 3 6 'Bahr Just. Kfm. 1 x 3260 Horn Elisab. Wwe. E Ziegner Herm. Putzer E Reuffurth Amanda Wwe. 1 Schenk Eduard Bankprokurist 1 Schmitt Heinr. Obcrpostsktr. 2 Zieh! Wilh. Kfm. 2 Fey Karl Kassen-Ob.-Insp. 3 Beinhorn Aug. Stadtbüroinsp. 8 'Holzhausen Chr. Landesamt- mann i. R. 2 Möller Edwin Landesobersktr.E Sorge F. vr. Rcg.-Med.-Rat 2 Kampf Fr. Textil-Bertret. 3 X 4255 [342 55] Kampf Wilh. Kfm. 3 x 4255 [342 55] 10 ('Erbe, Echillerstr. 14) Dannhauer Gust. Rbahninsp. E Ieschke Hugo vr. Magistrats- baurat 1 x Raths. (216) Prenntzell Else Hortleiterin 2 Bork Hugo Pol.-Oberleutn. 3 12 'Metz Karvline Wwe. E Müller Heinr. Postinsp. i. R. 1 Dorn Friedr. Oberlehrer 2 Zeitz Walt. Krim.-Kommiss. 3 X 1314 14 'Limmeroth I. Müller Luise Buchhalterin E Rogge Franz Schlosser E „Allianz" Bers.-Akt.-Ges. Sub- direltion 1 x 6238 [342 38] Siebrecht G. Sub-Direktor 1 X 6238 [342 38] Reese Aug. Studienrat 2 Lattmann Hans Oberleutnant a. D. 3 16 ('Hibig, kosfeld) Aillaud Elisab. Wwe. E Limberger Amalie Frl. E Limberger Wilh. Privatm. E Fey Mathilde Wwe. 1 Baupel Auguste Wwe. 1 Wenderoth K. Reichsbahnober ­ inspektor 2 Stück Adolf Kfm. 3 18 ('Schwarz Rud., Königsstr. 64) Eisfelder Albert Schuhwarcn- Großhdlg. E x 4309 [343 09] Brecht Ad. Kfm. E Dirks Franz Reg.-u.Steuerratl Roll Adolf Oberzollsktr. i. R. 1 Fink Aug. Ob.-Ingenieur 2 Pötter Heiur. Prokurist 2 Iungermann Ed. Major a. D. 3 X 7828 [328 28] Zimmermann Otto Oberbahn- meisler 3 Ulmenstraße. Rach der Bepflanzung mit Ulmen. Stadtplan v 6. (Bon der Wilhelmsh. Allee bis zum Königstor.) 1. Polizei-Revier. 1. Wohlfahrtsbezirk. Links. 15 Schmidt Rud. Mechan.-Mstr. E Schmidt Wilh. Rchsbahn-Lade- mstr. E Pöhner Kurt Lehrer 1 Weber Dora Stenotypistin 1 Henke Martha Rentn. 2 17 'v. Wild Karl vr. mack. San.- Rat x 5508 [345 08] Kasseler Einkaufs-Genosscnsch. f. Brennmaterial e. G. m. b. H. E x 1150 [311 50] v. Wild Helene Ärztin X 5508 [345 08] 21 'v.GontardH. Dipl.-Ing.x 911 [309 11] 23 'Gerhardt Aug. Privatmann Stadtrat a. D. E u. 1 x6515 [345 15] Gerhardt Anna Rentn. 1 25 'Lauffer, Erben Lauffer Elisab. Frl. Siebert O. Etud.-Dir. a. D. 27 'Winsloe Frcderick Major a.D. E u. 1 Hein Karl Kfm. 2 Rechts. 10 Abel Elisab. Wwe. E Döring Kurt Kfm. 1 x 3988 Erff Otto Kfm. 2 x 5088 Röbling Herm. Major a. D. 3 Rolte Alb. vr. pbil. 4 12 'Koch Ernst Dipl.-Ing. Dir. E x 2518 [325 18] Kullmann Anna Wwe. 2 12)4 ('Brückmann) Toenniessen Erich vr. moä. Prof. E x 7280 [322 80] Stipanski Eugen Wwe. x7280 [322 80] l4 'Brandt Wilh. Dankprok. Eu.1 Sölzer Christ. Bankbeamter E Brandt Berhardine und Frieda Rentn. 1 u. 2 Lohmann Marie Lehrerin i.R. 1 Georg Elli Kassenbamt. 2 16 Koch Otto Landgcrichtsrat E Weidemüller Pauline Privat- fchullehrerin i. R. 2 18 'Buchholtz Elisab. Wwe. E u. 1 Hedderich Hans Generalagent 2 X AK 20 'Sauerwein Iohs. Bau-Ing. X 7872 [338 70] und (1494) [S.-Rr. 314 45] Sauerwein Peter Ober-Ing. X 7872 [338 70] und (1494) [S.-Rr. 314 45] 22 'Strauß Sally vr. mvä. Frauenarzt x 4658 [346 58] 24 ('Heißdampfges., Wilhh. Allee) Freie Waldorfschule Umbachsweg. Rach einer in Wehlheiden früher ansässigen Familie Umbach. Stadtplan E 10—12. (Bon Heiligenröder Straße bis zur Gemarkung Heiligcnrode.) 5. Polizei-Revier. 17. Wohlfahrtsbezirk. Links. 13 'Gräbedünkel K. Privatm. E Gräbedünkel Erich mcch.Rähcrei 1 <445 21 'Engelbach Friedr. Stadtbüro ­ inspektor 1 Dippoldsmann Karl Kupfer ­ schmied E Wagner Gg. Töpfer E 25 'Bogt Aug. Invalide Schmalz Otto Werber 1 37 'Blauert Gg. Schreiner E Ganz Gg. Eisenbahner 1 Liese Hans Maler 1 39 'Engemann Eg. Baugeschäft X 7385 Boos Rob. Färbermstr. E Dietrich Walter Kraftfahrer 2 Vellmarsche Straße. (Stadtteil Rothenditmold.) Führt in ihrer Verlängerung nach dem Dorfe Niedervellmar. Stadtplan BC6. (Von der Lindenbergstraße bis zur Nothenbergstraßc.) 3. Polizei-Revier. 18. Wohlfahrtsbezirk. Links. 1 'Haufe W. Uhren u. Goldwar. E x 3948 u. 5293 Hanse Gg. Uhrmacher 1 Hause Aug. Uhrmacher 2 3 'Wacker Wilh. Schlosser E — Döllbachstr. — 5 ('Giesen Hans, Orleansstr. 45) Schäffcr Friedr. Mfch.-Echlofs.E Völker Anna Bierhdlg. E Psaffenbach Annemarie 1 7 'Dung Heinr. E Iünemann Luise Arb. E Gerhold Marg. Wwe. 1 Schreyer Adolf Arbeiter 1 Weinheimer Wilh. Dreher 1 Hoiß Heinr. Arbeiter H E Muzzi Alb. Buchbinder E E Neurath Bernh. Eisb.-Arb. HE Besser Heinr. Arbeiter H 2 Hermann Fritz Arbeiter H 2 9 'Loose Just. Jnval. E Bethe Karl Rcs.-Lok.-Führ. 1 Bischofs Valentin Invalide 1 Daniel Karl Pol.-Oberwachtm.t Ruß Karl Kraftwagens. 2 Specht Kath. Wwe. 2 Wolf Herm. Buchbinder 11 'Kölschtzky Alb. Malergeschäfi 13 'Heinzerath H. Pensionär 1 X 2709 15 'Hüther Fritz Werkmstr. a.D. 2 Heußner Gg. Schlosser E Bärwinkel Anna Wwe. 1 Hellwig Aug. Schlosser 1 17 'Sandrock Jos. Invalide v. d. Heyde Math. 19 ('vr. Hinkelbeinsche Erben) Stephan Samuel Kfm. E 21 'Wegmann, Erben Kindcrbewahranstalt E Mann Wilh. Küster 1 49 ('Landesverein f. inn. Missioi, Humboldtstr. 28)4) Schmidt Ernst Diakon E Diakonenstation f. männliche Krankenpflege 1 x 5912 Pens.-Heim Wichernhaus 1 X 5912 Ellersiek Heinr. Schulinener i. R. 1 Hack Walt. Oberpostsktr. a. D. Heuser Franz Schlosser 1 Krollpfeiffer Heinr. Schlosser 1 Leyerer Heinr. Diakon 1 X 5912 Mons Emil Rentner 1 Ossenberg Alsr. Kfm. i. R. 1 Siemon Melchior Schlosser 1 Wagner Rose W-we. 1 Iieneke Wilh. Diakon 1 Balde Julius Lehrer i. R. Bliesener Elisab. Wwe. 101 'Henschel & Sohn Kleemann Wilh. Werkmstr. E Rechts. 2 Ruß Ed. Fuhrge schüft E X 4609 Ruß Jul. Fuhrunternehmer Feldner L. Pensionär 1 — Döllbachstr. — 4 'Siemon W. Weißbindermsti Morgenroth Willi Monteur E Wagner Gg. Fleischer E Bischofs Friedr. Schlosser 2 Franke Heinr. Lackierer 2 Teichgräber Gg. Schreiner 3 6 ('Siemon Will)., wohnt 4) Burschke Hugo Gärtner E Ebert Heinr. Res.-Lok.-Führ. 1 Klapp Kath. Wwe. 1 Bartz Karl Wagenmstr. 2 Kersten Herm. Schreinermstr. 2 Dränner Konr. Invalide E 1 Kaufmann Wilh. Invalide H Salzmann Ioh. Schlosser H 2 Wiegand Heinr. Arbeiter 8 2 8 'Stadt Kassel Doenicke Hans Schlosser E Fehr Jul. Schreiner E Wacker H. Invalide 1 — Rothenbergstr. —