5. Teil Schillerstraße 173 Wulf Jos. Pol.-Wachtmstr. 3 Stcidel Karl Zuschneider 4 Wellnitz Hellm. staatl. gepr. Landm. 4 x 3271 Vogeley E 3 21 »Methodistengemeinde 1 u. 2 Keßler Friedr. Prediger E Franz Aug. Arbeiter 3 23 'Zufall H. Fleischermstr. E Eberle Herm. Kfm. 1 Neumann Salomon Lehrer 1 Euler Fritz Gastw. 2 Heinzerling H. Rechn.-Rev. 2 v. Doleisch-Dolspcrg Herb. An- tiquit.-Handlung 3 Drößler Alb. Bauunternehm. 3 Danzglock Wilh. Schreiner 4 Döberitz Elisab. Wwe. 4 Ruhmann Karl Stellmacher 4 — Sedanstr. — 25 'Rüsfeler Heinr. Kolonialw. E Siebold Karl Schuhmacher E Biehl Phil. Rechn.-Rat 1 Grütter Heinr. Haarpflcger 1 Murmann Max Chorsänger 2 Ritzmann Heinr. Photogr. 2 Bachmann Auguste Wroe. 3 Berthold Emil Pol.-Hilfsarb. 3 Breul Sophie Wwe. 4 Dentschmann Ioh. Damen- schnciderin 4 Riedel Fritz Installateur 4 27 'Rinow Adelheid Wwe. E Ludwig Mathilde Sängerin E Grebe Ioh. Gg. Pensionär 1 Grebe K. Handelsvertret. 1 X 4547 Simon Marie Frl. 1 Henkel Emil Rentner 2 Telschow Anna Ehefrau 2 Waßmuth H. Eisenbahn-Ober- Schaffner 2 Dinkel Ehrh. Steueraufseher 3 Möller Heinr. Schneidermstr. 3 Hellemann Karl Eisenb.-Werk- führer 4 Knieling Ludw. Schreiner 4 Marx Elise Wwe. 8 E Reumann Osw. Weber 8 1 Dinkel Aug. Büro-Diätar 8 3 Doll Aug. Schneider 8 4 29 »Berghoff L. Maler- u. Weiß- bindermstr. 1 x 6311 Kilian Heinr. Lok.-Führ. E Wollanky H. Putzmacherin E Wiegand Wilh. Schneider 1 Hasert I. Wwe. Postgehilfin 2 Ladwig Berta Wwe. 2 Peter Friedr. Ob.-Post-Sktr. 3 Schneider Heinr. Schneider 4 Schnedler M. Ob.-Postschaffn. 4 Schubart Heinr. L Co. Techn. Artikel H E Weisel 0. Kupferschmied H 1 Rennert Rath. Wwe. E 1 Deiters Fr. Schriftsetzer H 2 Sprenger Konr. Eisenb.-Rang.- Aufseher E 2 Beinhauer Ernst Heizer E 3 Wellmann Gg. Eisenb.-Lade- schaffner E 3 31 'Böhm R. Bäckermstr. E --ch 4803 Ritschke Aug. Krank.-Kassen- Beamt. 1 Schierakowski Paul Kfm. 1 Schöcke I. Geld-Briefträger 2 Cöster Frdr. Ob.-Bahnassist. 3 Nuppel Iohs. Maschin.-Mstr. 3 Fröhlich Llarl Heizer 4 Rehs Andr. Postschaffner 4 Heinemann A. Eisenb.-Angest. 33 ('Brede Konr., Orleansstr.28) Gehring Fritz E Consen Alfr. techn. Eisenbahn- Ober-Insp. 1 Israelit. Provinzialkasse für Riederh. 1 Böhm Eiegfr. Kfm. 2 Schmidt Rich. Rechn.-Rat 3 Genz Ernst Rcs.-Lok.-Führ. 4 Götte Fritz Kellner 4 35 ('Brede Konr., Orleansstr. 28) Schmidt G. Schneidermstr. E Jäckel Siegln. Lehrer 1 x 1332 Meier Jak. Beamt. 2 Wendel Hans Kellner 2 Spohr Kathar. Wwe. 3 Rührig Wilh. Kfm. 4 — Orleansstr. — 37 ('Brandt Wwe., wohnt 33) Rllppel Wilh. Kfm. E Hold Elisab. Wwe. 1 Dönges D. Leihh.-Berw. a. D. 2 Bobell Gg. Schneidermstr. 3 Wenzel Iohs. Ingenieur 4 41 'Himmclmann Artur Bäckerei E e-« 1793 Himmelmann Marie Wwe. E Schoppe Friedr. Schlosser E Maurer Chr. Ob.-Post-Sktr. 1 Reumann Emil Kfm. 1 Bcrnit Ernst Buchhalter 2 Horwitz Ludw. Lehrer 2 Icnser Marie Wwe. 2 Kilian Karl Lehrer 2 Euler Eckh. Eisenb.-Ob.-Insp. 3 Pfeiffer Paul Prokurist 3 Bernitt Berta Wwe. 4 Köster Friedr. Schmied 4 Matzmohr G. Kammermusik. 4 Schalles Aug. Schleifer 43 'Rommel A. Kolonialwhdlg. E Bölzer Adam Kfm. E Heimüller Kath. 1 Henze Gg. Prokurist 3 x 747 Ehle K. Eisenb.-Schaffner 4 Morell Jean Tapezierer 4 Umbach H. Kfm. x 554 45 Koch Mich. Gastwirt E Winter Karl Schneidermstr. E Opfermann Heinr. Privatm. 1 Sinning O. Kfm. 1 Plock H. Eisenb.-Ob.-Sktr. 2 Pötsch Frdr. Schneidermstr. 2 Eckemann Heinr. Lehrer 3 Brand Friedr. Schlosser 4 Ochs Phil. Schreiner 4 Peter Rud. Schriftsetzer 4 Stern Abraham Kfm. 4 — Rothenditmolder Str. — 69 'Granel Paul Kfm. 1 Friedrich Anna Wwe. E Heerdt W. Telegr.-Jnsp. E Knispel K. Schneidermstr. E Koch Artur Kfm. E Rudolph Herm. Kfm. E Zindler Herm. Gärtner E Beiermann Aug. Wwe. 1 Blankhorn Adalb. Vertretung. 1 X 438 Blankhorn Emma Wwe. 1 Wicke Heinr. Feuerwehrmann 1 . Grabfelder Gust. Kfm. 2 Grabfelder Henr. Wwe. 2 Schabacker K. Eisenb.-Werkh. 2 \ Bertram Alw. Werkst.-Borst. 3 Danz Max Lok.-Führ. a. D. 3 Liepelt Osk. Eifenb.-Sktr. 3 Theis Jak. Schuhm.-Mftr. 3 Wachcnfeld Wilh. Schlosser 3 71 'Kraft Gg. Baugesch. Ex4942 Schminke Math. Wwe. E Strauß S. Holzhdlg. u. Dampf. sägew. E x 833, 1433 Rührup W. Eiscnb.-Ob.-Sktr. 1 Strauß Leop. Kfm. 1 Krüger Iohs. Eisenb.-Ob.-Asf. a. D. 2 Lütchemeier Ad. Eisenb.-Ing. 2 Strüning Fritz Eisenb.-Obcr- Sktr. 2 Büken H. Eiscnb.-Insp. 3 Heinemann Herm. Eisenbahu» Sktr. 3 Kielmann Jul. Kfm. 3 x 4878 Hoppenrath Emilie Wwe. 4 Kenter Paul Apotheker 4 Steinnagel Iohs. Eisenbahn- Stellw.-Mstr. 4 Rechts. 2 'Stadt Cassel Hilfsschule 1 x 721 4 'Verein d. Blauen Kreuzes E Theis Bernh. Haarpfleger E Degenhardt Anna 1 Sterzing Ernst Insp. a. D. 1 Bachmann Luise Wwe. 2 Hildebrandt Lina 2 Weise Dorette 2 Dümer Karl Vorschlosser 3 Orth Gg. Korbmacher 3 Kraft Fcrdin. Schneidermstr. 4 Kraft G. Arbeiter 4 Weitzel I. Post-Assist. 4 Gißmann Max Buchdr. H 3 Schwedes Phil. Heizer H 3 6 'Roscnmeyer I. Holzhdlg. E X 963 8 'Rosenmeyer A. 12 'Bogt Heinr. Privatm. 1 Oetzel Gg. Rahrungsm.» u.Ealz- Großhandlung E x 4118 Schmidt Friedr. Händler E Funke Sophie Wwe. 1 x 249 Vogel Leop. Bertrct. 2 x 4030 Wiegmann Heinr. Vertret. 2 X 2999 Meischein Walter Vertret. 3 Perlstein Selma Wwe. 3 Zschach Luise Wwe. 3 Blum Herm. Eiseub.-Assist. 4 Jakobs E. Verw.-Ob.-Feldw. 4 Trischmann Karl Schlosser 4 Bauer Heinr. Kanzlist Postel Thankmar Gen.-Agent. X 249 Meyer Mart. Arb. 8 4 Siemon Karl Arbeiter II E Güde K. Ob.-Postschaffner E 1 Pfeffer Ioh. Telegr.-Ass. E 1 Baumgarten Karl Eisenbahn- Schaffner E 2 Hättich Karl Brauer E 2 Höhmann Just. Schlosser E 2 Mummer Gg. Postschaffner E 2 Dietrich Chr. Tapezierer E 3 Gombert Ed. Sattler E 3 Mummer Berta Büglerin E 3 Krug Chr. Schuhmacher E 4 14 'Jacob Fr. Fleisch.-Mstr. E X 1655 OberbergerChr.Schuhm.-Mstr.E Räthlein B. Pol.-Ober-Wacht- mstr. 2 Reinhardt Chr. Lok.-Führ. 2 Erbe Gg. Bürovorst. 3 Rudolph W. Kfm. 3 x 673 Werner Albert Kfm. 3 Appel Heinr. Post-Betr.-Ass. 4 Wicke Heinr. Kfm. 4 — Wörthstr. — — Sedanstr. — 26 'Sander Th. Privatm. 1 Müller Franz Gemüsehdlg. E Goldschmid Max Kfm. 1 Versandhaus Goldhyn Gold- schmidt L Co. Haargroßhdlg. 1 x 2989 Asthalter Marie Wwe. 2 Danielsen Maria Wwe. 2 Schutz Minna Wwe. 2 Quentin K. Botenmstr. 3 Semmler L. Eisenb.-Sktr. 3 Meyer Paul Töpfermstr. 4 Müller Karl Arbeiter 4 Kersten Christ. Arbeiter HE 28 'Wolf Gertr. Wwe. E Burkhart Paul Elektro-Technik. E X 1788 Amster Mart. Gener.-Vertret. 1 4053 Prüssing Heinr. Holzhdlg. 2 X 6124 Prüssing W. Holzhdlg. 2 Prüssing Elisab. Wwe. 2 Taenzer H. Stadtb.-Ob.-Insp. 3 Happel Gg. Steuer-Insp. 30 'Schiebelcr L. Drog. 1 x 1087 Schiller-Drogerie E x 1087 Reyer Minna Schneiderin 1 Bödickcr K. Eisenb.-Ob.-Sktr. 2 Kabisch Phil. Wwe. 2 Kröning Gg. Post-Ass. i. R. 3 Messerschmidt Bernh. Bahn- mstr. a. D. 3 — Orleansstr. — 32 ('Treber Kfm., Rothenditm.- Straße) Bretschcr H. A. Textilw.-Groß- handlg. E X 128<i Messing L. Buchdruckerei E X- 4023 Weschke Karl Gastwirt E Jungk W. Ob.-Verw.-Sktr. 1 Lasch Konr. Hofdachd.-Mstr. 1 X 3207 Esau Helene Postbeamtin 2 Fuchs Emma 2 Iinck I. Eisenhdlg. 2 x 2997 Ellenberg Aug. Kfm. 3 Ellenberg Heinr. Kfm. 3 Kaiser K. Ob.-Gerichtsvollz. 3 Ahlbrecht Heinr. Steinhauer 4 Fürst Ludw. Büroangest. 4 Sellhast Gg. 5lfm. 4 Witze! Martha 4 34 ('Lasch, wohnt 32) Helmerich Franz Arb. E Schröder Auguste Wwe. E Stöbener G. Ob.-Postschaffner a. D. 1 Todenhöfer Wilh. Lehrer 1 Lasch Heinr. Dachdcckermstr. 2 X 2339 Plaut Viktor Prokurist 2 Freitag Heinr. Ob.-Post-Sktr. 3 Ohm Fritz Optiker 3 Günther H. Modellschreiner 4 Reichhold Heinr. Kfm. 4