6 Auguste-Viktoria-Straße 5. Teil Kissel Val. Pol.. Ob.. Wacht- mstr. E Christ Albert Eisenb.-Ing. 1 Wohltmann Wilh. Reg.-Rat 1 Gilbert Heinr. Lehrer a. D. 2 Müller Gust. Postinsp. 2 Hensel Karl Eisenb.-Jnsp. 3 Lohrengel Karl Kfm. 3 Kellermann Friedr. Er. Stu ­ dienrat 4 Morin Alfred Kfm. 4 Zarges Marie Wwe. 4 3 Spiridiyn Gg. Ob.-Post-Sktr.E Hildebrand Konrad Eisenb.- Ober-Ingen. 1 Rausch Louis Kanzlei-Sktr. a. D. 1 Güttel Emil Eisenb.-Ingen. 2 Weber Fritz Eisenb.-Jnsp. 2 Bauer Gg. Eisenb.-Ob.-Jnsp. a. W. 3 Claudius Georg Apotheker 3 Losack Karl Eisb.-Insp. a. D. 4 Sauerland Emil Stadt-Büro- Ober-Inspektor 5 Hartung Gust. Schriftsetz. E Leimbach Wilh. Fahrbursch E Fechner Wilh. Professor 1 Hofmann Karl Schneidermstr. 1 Allwohl H. Ieichenlehr. i. R. 2 Freytag Heinr. Reg.-O.-Insp. 2 Fröbe Alma Wwe. 3 Hassenpflug Wilh. Schlosser 3 Reinhard Geschw. 3 Fröhlich Karl Landes«.-Insp. 4 Bersicher.-Kontrollstelle ll der Landesversich.-Anstalt 4 Kleinschmidt Gg. Mittelschul ­ lehrer 4 Werche Rich. Schlosser 4 Knierim Karl Kellner 8 E Pfaff Heinr. Zimmerm. 8 E Piepenbring B. Hilfsmont. 8 1 Weingarten H. Pol.-O.-Wacht- meister 8 2 Wiegand Heinr. Bauf. 8 3 Jde Heinr. Postschaffner S 4 — Dörnbergstr. — 7 ('Schwarzkopf Geh. Reg.-Rat) Fürst Alban Gastwirt E Keim Aug. Kfm. E Pöckler Elisabeth Wwe. E Schmidt Andr. Zeug-Maj.a.D.1 Sommer Adolf Oberlandm. 1 Weber Max Instrumentenm. 1 r- 1264 Berger Franz Ober-Jngen. 2 X 4573 Claus Fritz Oberpostsktr. 2 Finze Wilh. Bergrat 2 Drcßler Otto Musiker 3 Frommhold Wäldern. Masch.- Mstr. 3 Schunk Herm. Eisenb.-Assist. 3 Bahr Willi Steuer-Jnsp. 4 Meier Eberh. Werkst.-Vorst. 4 Patzer Franz Lokom.-Führ. 4 Frommhold Rich. Geschäftsinh. 9 ('Schmidt Andr., Frankfurter Str. 82) Baader Ernst Ingenieur E Schmittdicl Greg. Stadtsktr. E Dittel Jos. Ob.-Zollinspektor 1 Müller Karl Ober-Post-Sktr. 1 Beyersdorf Emil Rechn.-Rat 2 Kranz Georg Ob.-Postinfp. 2 Iber Marie Wwe. 3 Link Otto Ob.-Steuerinsp. 3 Dlankemeier G. Reg.-O.-Sktr. 4 Braune Fr. Pol.-Ober-Wacht- Meister 4 Mewes Friedr. Post.-Infp. 4 11 'Ruhbaum Helene 1 Lachenicht Magnus Lokom.- Führer E Mette Ludwig Polierer E Schräder Wilh. Rektor 1 Deichmann H. Eisb.-O.-Jnsp. 2 Mai Walter Landes-Insp. 2 Grebe Christian O.-Post-Sktr. 3 Scherf Leonhard Landes-Ober- Sktr. a. D. 3 Balz Wilh. Ob.-Post-Sktr. 4 Haake I. Eisb.-Ob.-Sktr. a.D. 4 13 ('Läßker, Schönfelder Str. 46) Appel Maria Wwe. E Baden Karl Werkmstr. E Baumbach Herm. Eisb.-Assist. E Arends Rosa Haushälterin 1 Dammaschk Emil Invalide 1 Herbst Rudolf Ob.-Packmstr. 1 Howainsky Paul Eisenb.-Ob.- Sktr. 2 Müller Ferdinand Drogist 2 Föllmer Herm. Stadt-Sktr. 3 Israel Käte Rentnerin 3 Koch Heinr. Lokom.-Führer 4 Thielert Rich. Telegr.-Sktr. 4 Schmidt & Co. Materialwaren- Großhdlg. H E im 1357 Teuteberg Aug. Müller H 1 Graf Stanis. Wwe. H 2 Rohrbach Adam Schuhm. H 2 Schöße Gertrud Aufwärt. H 3 Reuter Johs. Lackierer H 3 51 'Goldmann Just Ob.-Telegr.- Ektr. E 53 'Kapeller W. Stadtbaumstr. 1 Scherer Ad. Er. Syndikus E 55 Sußebach Gottl. Eiseub.-Ob.- Sekretär Rechts. 2 'Stadt Cassel 8 Dohm I. Eisb.-Ob.-Jnsp. 1 Magnus Osk. Eisenb.-Jnsp. 1 Ludolph Heinr. Eisenb.-Jnsp. 2 Brink Karl Eisenb.-Jnsp. 3 Girr Ad. techn. Eisb.-Ob.-Sktr. Martin Berth. Ingenieur Möller Hs. Res.-Lok.-Führ. IIE 10 'Eisenbahn-Verwaltung Geffert Alb. Eisenb.-Jnsp. E Röse Burgh. Lok.-Führer E Iaeger Otto Eisenb.-Assist. 1 Scharf Jul. Eisenb.-Ob.-Jnsp. 1 Keseberg P. Eisenb.-Ob.-Insp.2 Siesenop Konr. Eisb.-Insp. 2 Cramme Konr. Eisenb.-Anw. 12 'Beamten-Wohnbau-Ges. Gundelach Wilh. Verw.-Ober- Insp. E Naumann Franz Ob. - Steuer- Wachtmstr. E Lange Otto Reg.-Baurat 1 Simon Kurt Reg.-Baurat 3 18 ('Ottlie, Iägerstr. 2) Amert Gg. Landsch.-Gärtner E Sangmeister F. Pol.-O.-Sktr. E Hölzerkopf Ottmar Land.-Kul- turger.-Direktor 1 Winter Karl Kfm. 2 Winter Ludw. Kfm. 2 Grebe Konr. Ob.-Postsektr. 3 Kister Adalb. Zugführ. 4 Mueller E. Reg.-Baumstr. a. D. 20 ('Louis Ernst,Hohenz.-Str.130) Alsfeld Franz Schlosser E Bitterberg Fr. Eisenb.-Sktr. E Hartung Josef Telegr.-Sktr. E Skoda Rob. Schuhmacher E Heberer Friedr. Eisenb.-Ober- inspektor a. D. 1 Bremer Alwin Eichmstr. 2 Störig Aug. Ob.-Postinsp. 2 Hartmann Osk. Eisenb.-Jnsp. 3 Hartmann Rosa Sekretärin 3 Siebert Johann Schreiner 4 Pennewitz Emilie Rentnerin 22 'Beamten-Wohnbau-Ges. 24 'Beamten-Wohnbau-Ges. 26 'Beamten-Wohnbau-Ges. 28 'Beamten-Wohnbau-Ges. 34 'Beamten-Wohnbau-Ges. Loeninger Emmi Wwe. E Meyer Wilh. Reg.-Baumstr. 1 36 'Beamten-Wohnbau-Ges. Susebach Hs. Katasterlandm. E Schmidt Erich Pol.-Oberleutnt. a. D. 1 38 'Deamten-Wohnbau-Eef. Groehn Otto Postinsp. E Mertens Rud. Reg.-Ob.-Sktr. 1 40 'Beamten-Wohnbau-Ges. Raabe Gg. Pol.-Ob.-Wachtm.E Wiese Karl Reg.-Ob.-Sktr. E Engelhardt Heinr. Bürodiät. 1 Waldschmidt Jul. Forstass. 2 42 'Beamten-Wohnbau-Ges. Ludewig Alb. Reg.-Sktr. E Wiessiner Wilh. Krim.-Sktr. E Heitz Iustiz-Ob.-Jnsp. 1 Witzei Wilh. Reg.-Ob.-Sktr. 1 44 'Beamten-Wohnbau-Ges. Sommerfeld O. Rechn.-Revis.E Lovartz Karl Er. pbil. Ober- sischmstr. 1 46 'Beamten-Wohnbau-Ges. Engeland Kurt Rg.-Ob.-Sktr.E Bänger O. Reg.-Nat 1 5782 48 'Beamten-Wohnbau-Ges. Wirth Gust. Reg.-Knzl.. Sktr.E Wirth Klara Gew.-Ob.-Schul- lehrerin E Feldt Leo Rcg.-Rat 1 50 'Beamten-Wohnbau-Ges. Hegcrmann Rich. Kat.-Diät. E Pietsch Osw. Reg.-Ob.-Sktr. E Erdmann Max Pol.-Rat 1 Spener Rud. Reg.-Baumstr. 1 52 'Beamten-Wohnbau-Ges. Degenhardt Aug. Reg.-Büro- Diätar E Heinemann E. Polizei-Haupt- wachtmstr. E Bauch Wieg. Reg.-Ob.-Sktr. 1 Dzaack Hugo Katast.-Sktr. 1 54 'Zimmerle Ernst Direkt. 56 'Hess. Heimstätte 58 ('Fieck Major a. D., Stolberg) Bode Fritz Geh. Reg.-Rat 62 ('Reichsfinanzverwaltung) Gerlach Heinr. Ob.-Sktr. E Raßner Hans Ob.-Sktr. E Ittershagen Ob.-Steuerinsp. 1 Storch Berta Wwe. 1 Wiebach Karl Zollamtmann 1 Leipold Zoll-Assist. 2 Schade Karl Schneider 2 Schröder Fr. Ob.-Steuer-Sktr. 2 64 ('Reichsfinanzverwaltung) Glasow Franz Steuer-Sktr. E Hildebrandt Walt.Zollamtm. E Felix Ew. Ob.-Zollinsp. 1 ,^ 5492 Grabowski Franz Steuerinsp. 1 Manger Adolf Eisenb.-Ober- Insp. i. R. 1 Singer Eugen Steuerinsp. 2 Wolf Paul Ob.-Steuerinsp. 2 Löbnau Otto Steuerassist. 2 66 ('Reichsfinanzverwaltung) Sander Herm. Zollinsp. E Weber Magn. Ob.-Zoll-Sktr. E Mollenhauer Fel. Kanzl.-Sktr. 1 Mollenhauer Hel. O.-Lehrer. 1 Wolf August Steuerinsp. 1 Schlarbaum Martin Steuer ­ inspektor 2 Tonn Willib. O.-Steuer-Sktr. 2 68 Smolorz Josef Steuerwacht- mstr. E Lamprecht Wilh. Steuerprakt.E Meißner Herm. Steuerinsp. 2 Kurkowski P. Ob.-Steuer-Sktr. 70 ('Reichsfinanzverwaltung) Dornfiepen Elisab. Wwe. E Gottlieb Heinr. Ob.-Sktr. E Petry Eduard Steuer-Assist. E Hemmer Rik. Kanzlei-Sktr. 1 Reyer Adolf Steuerinsp. 1 Bähr Justus Steuerassist. 2 Schroen Ernst Steuerinsp. - 72 ('Reichsfinanzverwaltung) Ehre Frdr. Ob.-Steuer-Sktr. !. Seipel Wilh. Kanzlei-Sktr. E Bähnisch Rud. Steuerinsp. 1 Warwas Jul. O.-Eteuer-Ektr. 1 Ohlmeyer Heinr. Steuer-Sktr- Weiler Konr. Berw.-Sktr. 2 74 ('Reichsfinanzverwaltung) Leistner Alwin Etcuerwacht- meister E Ostermann Osw. Steuer-Sktr.E Hoffmann G. Ob.-Steuerinsp. 1 Schüffler Wilh. O.-Steuersktr. 1 Linnemann Ad. O.-Bau-Sktr. - Usbeck Fritz Steuerinsp. 2