438 Wüst, Wwe. Zecher. Ziegler. Zimmermann, A. Zinn. — D a m e n s ch n e i d e r m e i st e r : Mark. 'Röhr. Trope. Schornsleinfegermeistee - Küh ­ nemann. Lehnhard. Letzing. Rohde, Wwe. Schreinermeister: Alheit. Appel, H I. Bachus. Barthel. Becker Becker, I. G. Binder ­ nagel. Blaue, H. Bräutigam, L. Brenssel, G. Brenssel, J.Fr. Brethauer. Bürger. Bulle. Crede. Curth. Damm. Degen ­ hardt. Dietrich, W. Dietrich, G Dietrich, Fr. Dippel. Dohne. Dötenbier. Engel ­ hardt, W. Engelhardt, G. Feldmann, G. Feldmann, H. Förster. Götte, H. Götte, M. Hartung. Hasselbrinck. Hel ­ mecke. Helmecke, Wwe. Hempel. Herzog. Hesse. Höckel. Höhmann Hunold. Hnpseld. Ihle. Kahlow. Karges. Keßler, E. Kleinschmidt. Koch. Kochenvörsfer, Wwe. Kothe. ^ Kühne. Lauckhardt. Leon ­ hardt. Lotz. Lutter, u. Oetker. ! Lüken. Marxshausen Meincke. Meißner. Mordt Müller, I. . Müller, Louis. Müller, D. ! Müller, T Nickling. Oeste. Otto, E. Prevot. Rübeling. Rnetz. Sattrupp. Sattrup, F. Schäfer, I. Scharfscheer. Scheid, G. Scheld, H. Scheld, Th. Schmidt. Schuchhardt, F. Schüler, G. Schüler, E. Schwedes, I. R. Spick. Spilner. Steinmetz,A. Stein ­ metz, L. Tegethvf. Ude, H. Ude, E. Vogl. Weber. Weh ­ meyer. Schnhmachermeister: Abel. > Alsdorf Althans. Bàtz.C.W' Bätz, Wilhelm. Bätz, Wwe. Baltzer, PH. Bange. Batten ­ berg. Becker. Beisheim, Wwe. Berg. Berndt, C. Berndt, W. Bernhard u.KohlstvckhSchuh- depot) Bohne. Bracht. Bracht, A. H. Bräutigam, Hofschuhmacher Braumüller. Brenner. Brinkmann. Brüssel. Butte. Butterweck. Chartier. Claus, Ioh. ìàlaus. Dieling. Dietrich, I. H. Dingler. Eckel. Eckhardt. Wwe. Emde. Eudorfs. Eskuche. Eule, Wwe. Euler. Faulstich. Feyll.Fischer. H. Fischer, Äoh. Fischer, K. Frankel. Frebel. Geiß. Geller, Fabrikant. Gerhold. Gerlach. Gries. Grün. Grüner, H. Grüner, A. Gudemey. Gut- hardt.Hamel.Hampe.Hartgen. Hattenbach. Hauser. Heidler, Heine. Heinemann. Heller. Heimele Herbold. Herbordt, E. Hermann. Herwig. Herzog. Hesse, F. W. Hilmes. Hilpert. Himmelmann. Höller. Hoff ­ mann, G. Horn. Hornschuh. Huhn Jahoda. Jünger, sen Jüngerem. Jürgens. Junger ­ mann. Junghans. Kämpfer, Wwe. Käseberg, Wwe. Karff. Kesting, Wwe. Kisselbach. H. Kisselbach, Helf. Klaua, Wwe. Klee. Knierim, I. Knierim, I. P. Krause. Kreiser. Kretsch, Wwe. Kreutzer. Kriep. Krüger. Kühlborn. Kummer, D. u. W. Leck, F. E. Leimann. Leim ­ bach. Lemmer. Liebe, Wwe. Liebe, A. Linn. List. Ludwig, Wwe. Malß. Marth. Meis, Wwe. Meis, Ch. Menge!. Menget, H. Mentri. Mentzle r.