Gesellen. Becker. Dousset. Grebe. Heinzemann. Hellwig. Kämpfer, G. Kämpfer, H. Müller, I. Müller, W. Otto. Pfleging. Schmidt, H. Schmidt, G. Schönewolf.l Steinmetz. Stock. Waßmuth. Wilcke. W e i ß g e r b e r- meister. Dippel, F. Dippel, W. Laubersheimer, G. Laubersheimer, F. Wagner, Wwe. W i n k e l r e i n i- gungs-Unter- nehmer. Consens. Wollengarn- Fabrik. Hold. Wollenhand ­ lung. Horschitz, Firma: Horschitz Wwe. und Sohn. Mond. Zahnärzte. Mombert. Stirn. Zeichnenlehrer. Appel. Becker. Grahn. K other. Kraushaar. Pfankuch. Rafsin. Tack. Zeugschmiede. Mösta. Zimmermeister. Dourte, Wwe. Hahn. Koch. Kümmel. Schach, M. Schach, A. Schlieper. Wagener, A. Wagener, L. Gesellen. Blancke. Bohne. Bremer, Handarbeit. Claus. Correus. Correus, R. Eissenträger. Emde. Finck. Gottschalk. Grabo. Hoffmann. Knobel. Kolb, F. Kolb, A. Mentel. Ochs. Ohlsen, Polirer. Pfaffenbach. Nohde. Schäffer, K. Schäffer, H. Thele. Thiel, P. Thiel, I. Umbach. Weltner. Ziegler, Haudarb. Zinngießer- m e i ft e r. Normann. Scheller, Bernhard. Scheller, Heinr. Söhlke. Z i n n g i e ß e r. Runky. Zucke r- Fabrikanten. Schäfer u. Holzapfel. Wüstenfeld. Zucker und H o n i g k u ch e n- Bäcker. Löber. Mannsbach. Nonne. Schmidt. Beth. Zündholz- Fabrikanten. Krebs. Schnell. Zahn.