Full text: Zeitungsausschnitte über Werke von Jacob und Wilhelm Grimm

afsklttes en Freds- og Grcendse-Tractat med Te- 
jaS, til Basiö for hvilken lceggcs en Skadeslos- 
holdelfe af 5 Millioner Dollars, som jeg tre Uger 
efter at have modtaget OvereenSkomsten kan stille 
til Disposition i London, saavelsom en Anviiöning 
paa 200,000 Dollars, som Hemmeligen (secrelly) 
flal blive stillet til den mejicansie Regjerings Dis 
position. Onster Deres Exc. Freden til Venne 
PriiS, saa ville De behage med ncrste Dampsiib 
at tilstille mig DereS Svar til New-Orleans un- 
der den engelsie Cvnfuls Adresse. Jeg forbliver 
o. s. v. Unversir. I. Hamilton. Eftersirift. 
Deres Exc. kan adressere Deres Breve til Gene 
ral I. Hamilton. Heg har strebet t stör Hast, for 
ikke at forsomme Leiligheden til at.faae Brevet 
befordret. Deres Exc. ville behageligt affattc De 
res Svar paa dette Brev i det engelsie Sprog, 
for at jeg ikke stal behovc at lade overseette 
den confidentielle Skrivelse, thi som Saa- 
dan vil jeg betragte Deres Svar." — Dette Brev 
blev tilstillet Santa Anna igjennem den engelsie 
Gesandt i Mejico, Hr. Pockenham, og foranledigede 
folgende Svar: „Deres Tilbud, at ville betale 5 
Millioner Dollars for Opgivelsen af Tejas, er siet 
beregnet og en stör Frcekhev; De maa tillade mig 
at tilfoie, at Deres Tilbud om 200,000 Dollars 
til MejicoS hemmelige Agenter (for tlle seerst 
agents) er en Forncermelse og en Infami, som er 
en Mand af ALre uvcerdig." — General Hamil 
ton forsogte sencre at forklare sit Tilbud om de 
200,000 Dollars derhen, at Mejico blot verved 
flulve have vcrret holdt siadeslost for alle de Om- 
kostninger, som Tractatens Afsiutning vilve foraar- 
sage, men synes ikke at have fundet synderlig Til- 
tro m>'v denne Forklaring. 
— New York Kerald bereiter uden Angi- 
velse af Datum Folgende fra Mejico: „En ny 
Toldlov og et not Toldreglement cre blevne ud- 
kastede af en i jsaa Henseende nedsat Commission 
og ville med det Forste blive publicerede. — Nersten 
det hele Cabinet har resigneret; Tabet af Gene 
ral Torneil (?) er en stem Omstcendighed for St. 
Anna. General Valencia er bleven affat efter 
.Forcgivende paa Grund af Deelagtkghev i en 
Sammensvcergelse; man troer at Han vil blive 
skudt. Santa Anna har forbudet Betalingen af 
den paa Skatkammeret hvilende Gjceld med Ündta- 
gelse af den engelsie Gjceld og den saakaldte To- 
Hafty-Fpnd." 
DverretS-Domme. 
(26de Aprrl 1842.) 
1) Secretair og Procurator Stahlfest, Actor, 
contra Tiltalte Jndsieder Hans Hartvigsen af 
Soehp. Tiltalte, 35 Aar gammel og tidligere 
straffet for Tpveri, overbevisteö ved egen ^ilstaaelse 
deelö om medens han arbeidede som Muurhaand- 
langer paa Soebpgaard at have ftjaalet en Deel 
Bvgningsmaterialier i Alt til Vcerdi 2 Nbd., d e c l s 
at have bortstjaalet fra Hollcrnveriforpagteren paa 
Vedbhgaard en Jernmukkert og 2 Jernkiler, vur- 
derede til 3 Rbd. 2 Mk. For dette Forhold fand- 
tes Han ved Underrettenö (Love HcrredSting) Dom, 
der in terminis stadfcrstedcö, rctteligen anseet efter 
Frdg. Ute Apil 1840 § 13 med 2 AarS Forbe- 
dringshuusarbeide. 2) Procurator Ring, Actor, 
contra Tiltalte FcestningSflave Hans Hansen. 
Tiltalte, der efter en tidligere Dom er hcnsat til 
Faeningsarbeide, sigtedes deels for et tidligere be- 
gaaet Tvveri af et Uhr, deelö for ikke at have 
oplyft en af Hanl funden og til 8 ß. vurdcret 
Kjorcpidsi. I forftncrvnte Henseende fandtcs ikke at 
vcrre fremkommet tilstrcrkkeligt juridisi Beviis imod 
ham og i sidfte faudtes GjenstandenS störe Ubcty- 
delighcd i Forbindelse med den forlcengede Arrest, 
som denne Sag har medfort for Ham, ikke at kunne 
hjemle en yderlkgere Straf. Meerlose Tuvse Her- 
reVStingS Dom, ved hvilken Han var ivomt en Til- 
lwgsstraf af 6 AarS Fcestningsarbeide, blev dcrfor 
af Ovcrretten forandrct derhen, at Han frifandtes 
for Actorö vivere Tiltale. 3) Secretair og 
Procurator Schonbcrg, Actor, contra Arrestanten 
Lars Christensen Odenseholm. Arrestan 
ten overbcvistes o.n under en opstaaet Uenighed at 
have flaaet og mishandlet deels med Hcendcrne, 
deels med en Stave og en mindre Stok Smed 
Christian Nielsen af Karhusene, saa at denne, 
efterat voere hjembragt, 2 Dage efter dode. Ef 
ter vedkommende Lcegeautoriteters Erkloering künde 
Mishandlingen imivlertiv ikke bctragtes som umid- 
delbar men kun som middelbar Aarsag til den nys- 
ncevnte aelvre, ved Sygdom og tidligere uördentlig 
Liv svoekkede Mands Dod. Det billigedes derfor 
af Overretten at Arrestanten ved den paaankede 
inden Odense Herredsting afsagt Dom, der stadfce- 
stedes, ikkun Var anseet med 6 Aars Fcestningsarbeide. 
4) Proc. Dah, Actor, ctr. Tiltalte Indsidder Mikkel 
Jensen. Mod Tiltalte, der sigtedes for at have 
gjort sig siulkig i Forfalsining af nogle af Hirschholms 
Birks Overformynderk udstedte Qvitteringer, frem- 
kom der vel nogen Formodning ved at sammen- 
holde Qvitteringerne med Jndholdet af nvsncevnte 
Overformyndcrieö Afsirivningsboger, men ikke til- 
stroekkeligt Beviis. Ovrrrcttcn billigede derfor at 
Han ved Underretten (Hirschholms Birketing) var 
frkfunden for videre Tiltale og stadfcrstede den saa- 
ledeS afsagte Dom. 5) Procurator Klein, Actor, 
cvntra Tiltalte Gaardmand Mads Mortensen 
af Liunge. Ved en hoS Tiltalte anstillet Nan- 
fagning fandtcs 6 Stykker Troeer aldeles af sammc 
SlagS, som nogle Dagen foruv fra Feldsiov, nnder 
Tor» Amts Iste Skovdistrict, savnede. isigtet 
for Skovforbrydelse, domtes Han derefter i Iste 
Jnstants ved Sorv Birks Politiret til Bsder efter 
Frd. 26de Jan. 1733 § 1, der fastsattes til 10 
Nbd. for hvert Trce eller i alt 60 Rbd. J Hen- 
hold tll Placaten 26de Juli 1837 § 6 billigede 
Overretten den saaledes afsagte Dom, der in ter- 
mini8 stadfcestedes, dog saaledeS, at den ivomte 
Bode tilfalder ikke Soro Academies Forstcasfe, 
men derimod Soro Amts Fattigcasse. 
Mrratrrr, Konst og Indnstr: 
— Det kongelige nordiske Oldfkrift- 
Selflab afholdt Fjerdingsaarsmsde den 
28de April. Etatöraad Finn Magnusen holdt 
et Foredrag i Anledning af et ham fra For- 
fatteren tilsendt scersiilt Aftryk af en Afhandling: 
Ueber zwei entdeckte Gedichte aus der Zeit des 
deutschen Heidenthums, von Jacob Grimm; oplcest 
i VidensiaberneS Academie i Berlin den 2den 
Febr. d. A. Disse Digte bleve for kort siven 
opdageve i et PergamentShaandsirift i Merseburg 
af vor LandSmand, Dr. Georg Waitz, nylig ansat 
som Professor i Historien ved Universitetet i Kiel, 
og mcvdeelte Grimm i Afsirift. Den sivstncevnte 
har senere undersogt selve Haandsiriftet og fundet 
de mcerkeligste Blade deraf at vawe fra det 9de 
eller Begyndelsen af det 10deAarhundrede. Han 
har udgivet begge Digtene i et Fassimile, med en 
uvforlig Forklaring, hvoraf det frcmlyser, at de 
handle om det gamle TpdsilandS Guddomme, og 
ere affattede i dets hedensie Tid ; de udgjore saa 
ledeS de allerceldstc sammenhcengende Stykker, som 
man endnu kjender af det tydsie Sprog, og ere 
rimeligviis forfattede i Thüringen. Versemaalet 
er det samme som forhen vidftes at voere brugt af 
de hedensie Nordboer, samt ellers af Sarerne og 
Angelsaxerne. Det forste kille Digt er egentlig et 
Brudsthkke, som formodentlig har udgjort Bcgyn- 
belfert til et Kvad, lignenve de mythisie i den 
celvre Edda. Deri besynges Jd ise rn es (de nor- 
disie DiserS, her ifcer Valkprierneö) Bedrifter ved 
at flette Shoebnens Baand eller Strcenge for at 
standfe Heere og Krandse (eller Blomsterkjoever) for 
at uvvirke Gudernes hurtige Hjelp for de af Di- 
serne yndede Krigere og Visses seirrige Jndtog (i 
en beleiret Forsiandöning eller en strivende Hoers 
Skjoldborg). — Til Oplysning herom tilfoiedes 
nu adsiillige Sivestykker fra Nordboernes crldste 
Sagn og Sange. Det andet Digt maa nu be- 
tragtes som selvstcendigt (endsijondt dets Begyn- 
deise kan voere gründet paa et celdre Qvad eller 
Mythe) og udgjor en cegte hevensi Besvcergelse 
eller Besvcrrgelseöformular for at helbrede en syg 
eller saaret Hest; det forste Ord kan endnu ikke 
forklares med nogen Sikkerhed, men maa indtil 
videre antages for et mythologisi Navn eller Til- 
navn. Det Hele kan ellers efter Ordene overscet- 
tes saaledeS: 
Phol og Wodan 
fvre til Skoven, 
da sik Balders Fole 
en Fod vreden; 
da besvcergede Sinthgunth 
og Sunna hendcs Softer, 
da besvcrrgede Frua 
og Bolla hendes Softer, 
da bcsvccrgede Wodan 
saa vel ban künde: 
saa Beenvridning, 
som Blodvridning 
og Ledvridning — 
Been til Been, 
Blöd til Blöd, 
Led til Ledemod 
- som om timet det var. 
Af de her opregneve Guddomme har Grimm alle- 
rede rigtig antaget Wodan for Odin; Balder for 
Nordboernes bekjendte Gud af samme Navn, Sunna 
for Nordboernes Solgudinde af samme Navn, 
Frua for Freya og Volla for Fulla. Sinthgunth 
antager Han for en sceregen tydsi Gudinde, men 
Finn Magnusen gjcetter at Nordboernes Sigyn 
eller Sigun künde menes her. 
Saavel Jacob Grimm som Finn Magnusen 
havde for antaget at mange lignende Formularer 
for de nordisie og tydsie Folks nyere overtroisie 
Besvcergelfer vare af hedensi Oprindelse om end 
de gamle GuddommeS Navne cre blevne forvandlede 
til chriftelige (som Odin til vor Herre eller Chri 
stus, Frigga eller Freja til Maria, Asaguderne til 
Apostler eller andre Helgene o. s. v>) Her har 
da Grimm fundet og viist den celdste yg sikreste 
Bekrceftelse der>)aa; Finn Magnusen havde og, 
noget for, af Naäfs Undcrretninger, kunnct oplyse 
det samme med Hensyn til Nordboerne, ved Be- 
svoergelser, som lige indtil vore Dage ere blevne 
hemmelig brugte qfovertroisie svensie Almuesfolk. 
Denne siulde f. Ex. tjene mov en Hestesygdom 
kaldct flaz: 
Oden star pä Berget, 
han sporger efter sin Fole, 
'flöget har han satt — 
spotta i din Hand 
och i Hans mun, 
han stall sä Bot 
i samma stund. 
En anden Besvcergelse mod samme Sygdom be- 
gynder saaledes: 
Frygge fragade fra: 
Huru stall man bota 
Den ffäget fär o. s. V. 
Af lignende Art ere andre Besvcergelsesformularer 
(bestemte til at fordrive MennesierS Smerter) ved 
hvilke Oven, Thor og Frygga paakaldes; silvigere 
har man forvandlet dem til Treenigheden! — Af 
lignende chriftelige Befvcergelser anfore vi kun en 
norsifmeddeelt af Jacob Grimm (efter Hammonvs 
nordisie Missionshistorie), da den i Visse Hen- 
seender fulvt saa meget ncermer sig til den he 
densie tydsie: 
Jesus reed sig til Hede 
da red han sonder sit Folebeen; 
Jesus stigede as og lccgte det: 
Jesus lagde Marv i Marv, 
Been i Been, 
Kjod i Kjsd; 
Jesus lagde derpaa et Blad, 
at det stulde blive i samme Stad (Sted). 
Herpaa fulgte 3 Navne (m. m.) hvilke Hexemesteren 
eller den kloge Kone pleiede at sirive paa et Blad, 
der lagoeö over det saarede Sted. ^paaledeo kan 
hedensi Overtro, gjennem Aartusinder, forplantes, 
blandt christne Folk! (En yderligere Meddelelse 
om Selsiabets ovrige Forhandlinger vil folge). 
— Fortegnelse over nye Boger (med- 
deelt af Universitetsboghanvler A. F. Host): 
The Holy Bible, containing the authorizeel 
version öf the old and new testaments, with 
20,000 emendations. London, 1841. indbunven 
7 Nbd. 72 ß. 
Jakob Böhme'S sämmtliche Werke, herauSge- 
qeben von K. W. Schiebler, 4 Bd. 3 Rbd. 64ß. 
v Bülow Cummerow: Preußen, feine Ber- 
fassung, seine Verwaltung. s°m B-rh-ltmß zu 
Deutscklanr. 2tcr unverünverter Abdruck, i Jibs. 
Handbuch der alten Geographie, aus den 
Quellen bearbeitet von Dr. A. Forbiger. Ister Bv. 
Historische Einleitung und mathematische und phy 
sische Geographie der Alten. Mit 6 Karten und 
4 Tabellen. 6 Rbd. 
Thierry, 24 ganz neue Zeichnungen für den 
Treppenbau. 2 Nbd. . . 
Marckand, physiologische Chemie. Lref. 1. 
1 Nbd. (Complet i 3 Hefter). 
Die Wissenschaft des stawischen Mythus tm 
weitesten, den altpreussisch-lithauischen Mythus mit- 
umfassenden Sinne. Nach Quellen bearbeitet, sammt 
der Literatur der stawisch-preußischen Archäologie 
und Mythologie. Als ein Beitrag zur Gefchlchte 
der Entwickelung des menschlichen Geistes entworfen 
von Dr. Hanusch. 4 Nbd. 
Fragmenta Historieorum Graecor U m, Vol. XI. 
Hecataei, °Charonis, Xanthi, Hellanici, Pherecydis, 
Acusilai, Antiochi, Philisti, Timaji, Ephori, Theo- 
pompi, Phylarchi, Clitodemi, Phanodemi, Andro- 
tionis, Demonis, Philocliori, Istri, Apollodori Bi- 
bliotheca cum fragmentis. MeV latinsi Overscet- 
telse og latinsi Index. Paris 8 Rbd. 24 tz. 
Marbachs Volksbücher, Nr. 25: Das un 
schätzbare Schloß in der africanischen Höhle, La, 
La. 12 ß. ' , . 
Collection of British Authörs. Tauchmtz’s 
edition. Vol. XIII. Zanoni by Bulwer in 1 Vol. 
72 ß. 
London, den 25. April. 
3 pCt. Cons 92—92V*. 
Dunste 3 pCt SO 1 /«—81 ’o. 
Hamborqor Courser. 
Bexel - Courser, 26. og 29. April. 
Paris 
2 M. 
188% 
188% 
k. S. 
187% 
187% 
Bordeaux 
2 M. 
189% 
189% 
Petersb., pr.R.S. 
— 
33% 
33% 
London 
— 
13 Mk. 8%ß. 
13Mr. 
— 
k. S. 
13 — 10% - 
- 13 — 
Amsterdam, Cour. 
2 M. 
35. 75 
35. 7S 
— — 
k. S. 
35. 60 
35. 60 
Wien 
6W. 
144% 
144 3 /s 
Berlin 
2 Mt. 
150% 
150% 
Kbhvn., Rbd 
k. S. 
200 
200 
Louis- og Frederiksv'or, pr. Stk., i Bco. 11 Mk. — ß 
— ' — pr. St. i grov Cour. 13 Mk. i N/z ß 
Ducater, nye holl 101 5 / S 
— Hamb, og diverse af 23 Kr. 
6 a 7 Gr . 101 
Schleöw. Holst. Spec a /i« bedre 
@Utb a! Marco 433 
Fremmede Statspapirer «f 29de April. 
Danst-eng. Laan, 3 pCt. i Strl., pr. Cassa 79*/*« 79 
a 100 Strl., pr. Cassa 79*/ia 79 
3 pCt. banste Obl. af Bank-Laanet 1811 — — 
Penge. 
Dsterrigste Metall., a 5 pCt. Pr Cassa . — 109^ 
Bankactier u. D 1715 1710 
Nuss. Engl. Laan pr. Cassa iio 3 ^ lloV 8 
Metall., a 5 pCt. i Hamb. Cert. pr. Cassa 101 — 
— Iste Serie i Jnscr. pr. Cassa . 103V, — 
5 pCt. Jnscr. hos Hope & Co. 3 S. pr. C. 99V, 99% 
— Certificater — — — 99% 99% 
— Jnscr. — 4S. — 99% 99% 
— Certificater — — — 99% 99% 
Cert. Hope -L C. af 1810 a 4 pCt. — 90% 90% 
Jnscr. pr. Cassa — 89% 
Holl. 2%pCt. Jntegr 51% 51% 
Polste Part. Obl. pr. St. pr. Ult. ... — — 
Laan af 1831 a 500 Fl 172 — 
NyesvenfleHyp. CaSse Laan af 1839 a ipCt. 99% 99% 
nye Spanste, 5 pCt. 15% — 
Budget for Aaret 1842 for samtlige Stats- 
Indtaegter og Udgifter, vedkommende Kongeriget 
Danmark og Hertugdömmerne Slesvig, Holsteen 
og Lauenborg, med tilhörende Biiande, vil imor- 
gen, Mandag, kunne erholdes i den Scbultziske 
Boghandei, Höibroplads 51, for 48 Rbsk. heftet. 
Skibsliste for Kjobenhavrr. 
Den 30. April. 
I n d k l a r e r e d e. 
Fra indenlandske Starder. 
Boyesen, B., f. Apcnrade m. Muursteen, Elletra:, Mafte- 
baand og Skibsloicrter. — Nyhavn, B. S. 
Larsen, N., f. Billingebek m. Kartofler. — QvcesthuuS- 
graven. 
Jensen, A., f. dito m. dito. — dito. 
Clausen, H., f. Rheden m. ledig Baad. — Gammelstrand. 
BosS, I., f. Rsune, iPaketjagt „Kirstines Haab" af dito 
m. hgn.LSceen, Armatur, Huder, Skind, ZEg, f. Fleff, 
s. og r. Lax. — Börsen. , 
Larsen, I., f. Helfingoer, Jagt „Treenig" af Kbh., m. 
Graasteen. — bito. 
Olsen, I. F., f. Assens m. Hvede, Havre, Smor, 8Eg, 
Hampefro, Klude, gl. Kobber, Stykgodö og Tranluv. 
— Slotsplavsen. 
Lassen, I. N., f. Flensborg m. Sukker, Olle, Cement, 
Cdike, Stykgods, Uld, Tondebaand og Mahagonyttce. 
— Nyhavn,' B. S. 
Bose, C. I., f. Kiel m. Bladetobak. — Nytoldbod. 
Kromaun, H. C., f. Nestved m. Brcrnde, Afletrce, Byg, 
Bictuatier og Aste. — Börsen. 
Snedker, I. I., f. Helfingoer m. Som, Irrn og Styk 
gods. — Nytoldbod. 
Jensen. F. A. B., f. Cappel m. Ost, Gryn, Meel, div. 
Btctualier og Gavntrcr. — Gammelstrand. 
Franck, H. I., f. dito m. bito, samt r. Süd. — dito. 
Christensen, H., f. Vorvingborg m. Brande, Tonvebaand, 
Slner og Skind. — Nyhavn, Chi. S. 
Brandt, C., f. Nakstov m. Byg, LErter, Hvede, Klude, 
gl. Jern og Metal, samt Foehaar. — Börsen. 
Brühn, N. T., f. Flensborg nt. ldg. Foustager, Jern, 
Brceoer og Stykgods. — Qvcrsthuusgraven. 
Schirmboff, I., f. Flensborg m. Ol:e, Miod, Tobak, 
Muursteen, Stykgods, Meel, Honningkager og Log. 
— Nyhavn, B. S. 
Fra udenlandske Stceder. 
Hammarstrom, O., f. Bisby, Skonnert „Kämpen" asdito, 
m. Breeder og Stavcr. —■ Wüders Plads. 
OlSvig, C. N., f. Christianssund, Skonnert „De 3 Sod- 
stende" af dito, m. s. Sild, Öfters og Tran. — Ry- 
havn, B. S., udfor Nr. 10. 
Christiansen, S>, f. Amsterdam, Slup „Enigheden" af 
Troense, m. Tondebaand og Stykgods. — Nytoldböd. 
Rose, T. B., f. Jnverkeithing, Bng „Marwood" af Whit- 
by, m. Stcenkul. — Nyhavns Paüe. 
Rogge, I., f. Stralsund, Jagt „Sophie" af dito, m. 
' Brcende. — Gl. QvoesthuuS. 
Udklarereve. 
Til indenlandske Stceder. 
Gammclgaard, H. P., t. Samss. — Gommesen, R.» 
t. Äjertennnde. — Jansen, C., t. Prcesto. — Ley, A. I., 
t. Holnis. — Möller. N. J>, t. Pr«sto. — Pettersson, 
C., t. StevnS, Galease „Nördftjernen" afIstad. — Fuhr, 
T. L., t. Flensborg. — Theilmann, I., t. Logstoer. — 
Criksen, G., t. Neftved. — Raben, T., t. Apenrade. — 
Fischer, P., t. Bedbek. — Blenr, P. I., t. Svanike. — 
Thuesen, A., t. Mwdelfart. — Nlelsen, I., t. Island, 
Skonnert „Ceres" af Kbh. — Aistrup, T. M., t. Logstoer. 
— Buch, D. F., t. Corsoer. — Mathiesen, S., t. Fano, 
Ewert „Frau Kirftine" af dito. — Aanensen, P., t. Is 
land, Postpaket-Skonnertbrig „Caroline" af Flensborg.— 
Gotthardt, A. H., t. Stuhhekjobing. 
Til udenlandske Stoeder. 
Krabbe t. Malmo, Baad „Nr. 11" af dito. — Cle 
mens, I. D., t. Wolgast, Skonnert „Friedericha" af dito. 
— Bager, D. A., t. Rügemvalde, Jagt „Haabet" af 
Kbh. — Swanc, C., t. Bergen, Slup Cathrine Sirene" 
af dito. — Kronborg, C. R., t. dito, Skonnert „Hen- 
riatte" af Proesto. 
Bind vg Strom ved Kjobenhavns Toldbod. 
Den 30te April, Foriniddag Kl. 6: NB. Bram- 
seils-Kuling og Sonden-Strom med 7 Tommer nnder 
dagligt Baude. 
Eftermihhag Kl- 4: N. 
Thermomctret i Skygge mod Nord. 
1842. Hoieste. Laveste. 
Den 39. April. -P 16, 0, -p 2, 4, 
Dagslifte, Mandagen den 2. Mai. 
— Kl. 9 Form. Losoreauction i Bimmelstaftet Nr. 
17. (Hornbeck.) 
— Kl. 1012 Form. Anden Auction over en Have 
imettem Peblingesoen og Farimagsveien Nr. 37 F. 
(Dahl.) 
— Kl. 12 Middag. Aabnes det kgl. Mynt- og Me- 
daille-Cabinct. 
— Kl. 3 Efterm. Dampstibet „Frederik den Sjette" 
asgaaer til Travemünde. 
— Kl. 5 Efterm. Dampstibet „Malmo" asgaaer til 
Malmo. 
— Kl. 6 Efterm. Opfores paa det kgl. Theater: 
„Svend Grathe." 
— Kl. 7 Efterm. Dampstibet „Christianden Ottcnde" 
asgaaer til Kiel. 
En ung, daunet Pige, af pwn Familie, som 
x flere Aar har vwret paa eet Sted, men forme 
delst anden Beftemmelsc agter at gjore Forandrmg, 
onsier sig anbragt hoö en Familie entert Herr Byeu 
eller paa Landet, for at deeltage i alt indvendigt 
Arbcive, samt Skrceder- og Linnedsyning, hvortil 
hun er govt vant; eller i Mangel deraf ved et 
Udsalg, va hun tillige godt kan sirive og regne. 
Reflecterende ville behage et henvende sig i Kna- 
brostroeve Nr. 110, 3die Sal. 
Paa „Dagerr" modtages nyt Abonne 
ment fra Lfte Mai. Bladet, der inde- 
holder indenlandske og udenlandske Cfter- 
retninger, Handels- og Skibsefterretnin- 
ger, en fuldstcendig Skibstifte for Kjo- 
benhavn med Skibenes Liggeplads 
(bvilke intet andet Blad angiver), en 
fuldftarndig Dodslifte for hver Uge m. 
m., udgaaer hver Asten, og tilbringes 
Abonnenterne saavel her i Staden som i 
Forstarderne og ^rederiksberg for 4 Mk. 
maanedligen eller 2 Rbd. qvartaliter. 
Subscription modtages paa Bladets Con- 
toir, Stormgaden Nr. L8K. 
Redigeret og udgivet af L. I. Fribert. 
Trykt^ med Hurtigpresse i "Dagens" Officin. 
Fcrrdig fra Trykkeriet Kl. 8%.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.