Full text: Zeitungsausschnitte über Werke von Jacob und Wilhelm Grimm

40. Aargang. 
1* ™ ^'A* 3 -/ 7 "/- #**<ß-»™ .' ^ 
** -E. 
I? 
JW 119 
Budget fot 1843. 
JndLargt. 
A. Domaine-Jndtcegker af 5kongeriget og Hertug 
dommerne Slesvig og Holsteen . . . . . 
ö. Skalier og Afgifter af Kongeriget og Hertug- 
Vommernc Slesvig og Holsteen: 
a. direkte Skalier ......... 
b. invirecle Skalier ......... 
i 
C. Overstud af Öresunds- og Slromtold-Intrader 
v. Overstud af den flesvig-holsteenste Canal . . 
F. Postvoesenels Overstud 
F. Overstud fra Hertugdommel Lauenborg . . . 
6. — — de danst-vestindiste Oer . . . 
U. Renter af de Kongelige Acliv'er 
I, Forsts eilige Jndlaegter ........ 
Udgift. 
A. Samtlige Lonninger og Udgifter ved Hans Ma- 
jestcels Particulairkammer og ChalolcaSfe, Hof 
fst og Hofholdning, ved SlotShaverne, ved 
Hans MajestcetS Stald-Etat, og Udgifter ved 
Allerhoistfammes Reiser i Landet 
8 De Kongelige og fyrstelige PersonerS Apana- 
ger ....... . 
c. Kongelige Bygninger i Kongeriget og Hertug- 
oommerne Slesvig og Holsteen: 
a. Kongelige Stolle........ 
b. andre Kongelige Bygninger...... 
v. Del Geheime-Statsraad ....... 
k. Provindsialsteender-Forsamliugerne for Kongeri 
get og Hertugdommerne Slesvig og Holsteen . 
,V. Udcnlandste Anliggender 
(herunder til den maroccanste Present). 
T». Civil-Etaten: 
1) de civile Collegier og Autoriteter samt de 
under samme hörende Contoirer, ligesom og 
den flesvig-holsteenste Regjering, Overovrig- 
hederne og Oppeborselsbetjentene i Konge 
riget og Hertugdommerne Slesvig og Hol 
steen, samt Mynterne nt. nt. . . . . . 
2) Justits- og Politivoefenct i Kongeriget og 
Hertugdommerne Slesvig og Holsteen . . 
3) Bidrag til Geistlighed, Kirker og Almuesto- 
ler i Kongeriget og Hertugdommerne Sles 
vig og Holsteen ......... 
4) Foranstaltninger til Vivenstabers og Kon- 
sters Fremme, samt i Almindelighed til Na- 
tionenS hsiere Dannelse, nemlig: Bidrag til 
Uuiversiteterne i Kjobenhavn og Kiel, til det 
lcerde Skolevcrsen i Kongeriget og Hertug- 
Normal- 
Budget for 1 
Budget for 
Reglement. 
Aaret 1841. ! 
Aaret 1842. 
Rbd. ß. 
Rbd. st. 
Rbd. ß. 
1,480,600 
1,436,100 
1,497,090 
5,046,500 
5,073,000 
5,079,300 
5,161,550 
5,026,150 
5,100,300 
10,208,050 
10,099,150 
10,179,600 
2,000,000 
2,071,600 
1,877,200 
108,200 
99,800 
67,800 
268,450 
251,350 
251,400 
226,000 
210,000 
142,000 
149,700 
83,100 
79,700 
580,000 
580,000 
580,000 
621,900 
623,900 
612,400 
15,642,900 
15,455,000 1 
15,287,190 
670,000 
696,200 
686,200 
' 549,403 
549,403 
554,203 
120,000 
163,000 
163,060 
70,324 27 
85,915 65 
85,595 65 
190,324 27 
248,915 65 
248,595 65 
14,200 
14,200 
14,200 
73,000 
146,000 
259,217 48 
339,059 48 
! 336,809 48 
542,959 32 
586,882 
587,644 82 
251,021 17 
273,332 45 
274,215 8 
47,224 11 
53,880 62 
53,337 9 
dommerne Slesvig og Holsteen, til l<rrdc 
Selstaber og videnstabelige Anstaltcr og Ar- 
beider nt. v., til Academiet for de stjonne 
Konster, det Kongelige Theater og Capel 
o. f. v. ...... i ... . 
5) Andre almceunyttige Foranstaltninger, nem 
lig: Bidrag til Fatti'gvastenet i Kjobenhavn, 
til Hospitäler, milde Stistelser og Fattige 
i Kongeriget og Hertugdommerne Slesvig 
og Holsteen 
til Medicinalvcesenet i Kongeriget og Her 
tugdommerne Slesvig og Holsteen, til Jn- 
stitutet for Blinde, samt til Jnstituterne 
for Dovstumme ' , 
til Stutterie- og Veterinairvoesenet, til Ma- 
triculeringen, til Bei- og Landvoesenöbetjente, 
til Beies Anlceg og deres Bedligeholvelse i 
Kongeriget, til LandhuuSholdningS-Selstabet. 
Handels - Confulat-Udgifter, Udgifter til 
Jnvustrifonden, Premier for Fisterie under 
Island, Bidrag til Horavls og Fisteries 
Fremme o. s. v., Udgifter til Opmuddringö- 
Veesenet, Tilstud til Porcellainfabriken og 
til Steenbrudet paa Bornholm .... 
H. Militair-Etaterne: 
So-Militair-Etaten . 
Land-Militair-Etaten 
J. Island, samt de danst-ostindiste og guineiste 
Besiddelser 
K. PensionS- og Understottelseö Vcesenet: 
A. Pension?-:' og Vartpenge: 
a) af den almindelige PensionSkasse . . 
b) opferte paa FinantserneS gftagendx 
PenflvNSUge . . : ; ; ; . , 
B. Tillceget til Enkepensioncr i Hertugdom 
merne, samt Godtgjorelse til den almin 
delige Enkekaose af det ved Embedsmcends 
Dod resterende Jndstud 
C. Understottelser igjennem Statssecretariatet 
for Naadessager ........ 
F. Honorares for udfort Arbeide i Statens 
Tjeneste . 
M. Forstjellige Udgifter, saasom: ovcrtagne Com- 
mune-Udgifter i Kongeriget, Udgifter for Kon 
gelige TjenestesagerS Bcfordring mcd Pakke- 
posterne o. s. v. . . . '. 
N. Uforudseelige og tlbestemte Udgifter . . . 
O. StatsgjeldenS Forrcntning og Afbetaling. . 
Normal- 
Reglement. 
Rbd. ß. 
Budget for 
Aaret 1841. 
Rbd. ß 
Budget for 
Aaret 1842. 
Nbd. ß. 
211,756 84 
239.010 84 
274,662 ,56 
, . < i. 
50,040 6 
I 
50,440 6 
51,368 65 
106,785 82 
i 
125,077 18 
113,637 94 
131,914 
237,928 
247,4)28 
43,500 
65,515 
61,815 
1,388,191 40 
1,632,066 23 
1,664,609 26 
1,000,000 
1,020,000 
1,020,000 
2,550,000 
2,962,872 24 
2,884,197 32 
3,550,000 
3,982,872 24 
3,904.197 32 
76,468 
77,000 
j 115,923 
» 
002,000 
584,60tz 
L84.60V 
100,000 
350,000 
400,000 
6,500 
36,500 
36,500 
250,000 
250,000 
250,000 
941; 100 
1,221,100 
1,289,100 
40,000 
40,000 
40,000 
49,676 42 
52,062 42 
52,619 66 
800,000 
800,000 
800,000 
4,675,000 
5,100,000 
5,100,000 
13,276,580 61 
14,752,879 10 
14,952,457 45 
Feuilleton. 
General Menous KjeerLighedsforstaaelse 
vg Religionsforandring 
(Sluttct). 
Jmidlertid medforte en vis Omftoendighed nogen Op- 
scettelsc. Uden Omstjarelse künde mau tkke blive Musel 
man : Det er et ydre Äjendemcrrke, som en fand Tr» 
ikke vil unddrage sig. Menou gjorde, hvad bette Capitel 
angik, en tapper Modstand; Han vcrgrede sig for den chi- 
rurgiste Sanction, som man vilde underkaste Ham, og vilde 
ikke höre et Ord om en saadan Modification. Ulemaen i 
Rosette holdt sig til Koranens Text og blev ved sin Paa- 
stand; Menou var paa den anden Side haardnakket og 
Sagen maatte bringeS for Stormuftien i Cairo. Det var 
et vansteligt Tilfoelde; der mangledc ethvert Prcecedents^ 
Man forsamledc Mosteen , Blomsternes" Collegium, et af 
ZSlamismens laerdestc; man paabod et Slags Under- 
sogelse. Menou opfordredeS til at fremkomme med sine 
Fndvcndinger: Han beraabte sig paa sin Alder, udviklede 
Znconvenientserne og det Farlige i den forlangteFormali- 
tet og gjorde Fordring paa en formel llndtagetse. Pre 
senter, der i beteilig Stund sendteü til det overste Raads 
Medlemmcr, bragte Deegtstaalen til at helde til Gunst for 
Petitionairen. Man fandt i nogle Vers af Koranen et 
plausibelt Paastud til at besmpkke Undtagelsen, og man 
forlangte blot af Menou en iliusorist Ömstjcerelse: Han 
blev Muselman paa det ncrr. 
Ceremonien gik for sig i al Stilhed. Man forte 
Katechumenen til Mosteen i Rosette i orientalst Dragt og 
med Turban paa Hovedet. Han satte sine Babuscher ved 
Indgangen til Templet og gik i Tauöhev hen til Kibleh, 
det Sted, hvor man holder Bon. En Tolk, der sad paa 
Hug ved hanS Fodder, tilhviflede Ham de Troesbevidnetstr, 
der fiulde conftatere hans Frasald. Han fornegtede i temme- 
lig hurtige Udtryk Christus og udtalte endelig med hoi Rost 
tre Gange den sacramentaleFormel: „Derer kuneenGud 
og Mah'omed er Hans Prophet." Storulcmaen tog der- 
nccst Ordet og med Ansigtet vendt mod Mecca nedkaldte 
Han Allahs Hevn over den NySomvendteS Hoved, hvis 
Han var meencdcrst, og HanS Belsignelser, hvis Han var 
oprigtig. Hvis Menou havde forstaaet Arabist, havde 
Han maaflee folt noget Samvittighedsnag ved at höre 
denne Paakaldelse, som den energifle Accent, hvormed den 
fremsagdes, gav en endnu mere hottidelig Characteer. 
Jmidlertid forberedte man med det vanligc Ceremoniel 
Hans unge Forlovede for Ham. Man badede og parfu- 
merede hende, farvede hendes Regle med Henna og hen- 
deö Oielaag med Kohel. Man anvendte de kostbareste 
Essentscr; Rosenvandet flod i störe Stromme. Prcegtrge 
Brocadeklceder indhpllede hende fra Top til Taa. Da 
Toilettet var fuldendt, kom hendes Sloegtninge for uagtet 
den paabudne Modstand at rive hende ud af hendeö Mo 
ders Arme og bragte hende med Magt den under en 
Tronhimmel med Silkeforhcrng. Det var Asten og Sla- 
vcr med Fakler gik soran Loget. Brüdens Meubler, Bi- 
sour og kostbare Effecter vare udstillede for den beundrcnde 
Mcengdes O"te. Rosette havde i Mandö Minde ikke vce- 
ret Bidne til et saadant Giftermaal. Smukt flccbte Ma- 
troner escorterede Brnden og hendes Moder og Ssstre gik 
vwwv ui VftM'/vfvv 2/1UU« UH- 
der et gpldent Slor, indvirket med Diamanter og Perlen, 
künde man stimte hendeö Ansi'gts pndige Oval og hendeö 
smukke, livlige Oin'e. Dcrneest kom Almber, WgpptenöBapa- 
derer, og bragte Liv i dettcSkuespil snartvedDandse,snartved 
Moaler, eller Sange, digtede til ZEre for Brudcparret. Diöse 
Jmprovisatricer priste Hymens Blidhed med scevbeleö om- 
ftoendeliq Detail og deres DandS oversatte paa en endnu 
friere Maade det oegtestabelige Livö Mysterier. Saaledeö 
var det Skik og Brug, og ingen i denne Hob synteö at 
forarges hverken over diöse letsirrdige Sange eller disse 
udtryksfulde Pantominer. 
I saadant Optog ankom man til den franste Gene 
rals Bolig. Han havde saameget som muligt sogt al 
unddrage sig det tyrkistc Ceremoniel, og Frants var det 
overdraget i Haven at gjore Honneurs for Brüdens Folge. 
Tourainercn.var forbauset over hvad han saae. Almeerne 
havde lagt deres Slor og hengav sig til Cachuchaö, der 
bleve mindre og mindre tilbageholdende. Brüden, der 
endnu beständig var uigjcnnemtxocngelig forBlikket, havde 
sire Gange stiftet Dragt, og firc Gange havde man frem- 
stillet hende saaledeö smykker for hendeö SEgtefcrlle for at 
Han stulde bemcrrke Inden i hendes Bevcegelser og Kost 
barheden i hendes Dragt. Sorbetten gik rundt, og uhyre 
paa Förden tagte Tcepper tjente til Scrder for det lille 
Antal Slcegtninge, der var tilstedet Abgang til Haven. 
Frantö anstrengte sig over Evne for at kunne bestyre det 
Hele. Generalen sad, kjed as denne langvarige Etiquette, 
alene paa sin Terrads, og ventede paa Opforelsen af 
Dandsen, Legene og Hans Kones Omstrsten af Klceder. 
Ester en Times Fvrlob forgik Taalmodigheben Ham og 
Han l»d sin Svigersader anmode om at staffc alle disse 
Folk vcek og overdrog Frantö at vcrre Ham behsaelpelig 
med denne lidt militaire Oplosning. Rogle Stykker 
Mont, der bleve uddeelte til Acteurerne, fuldendte Hau- 
gens Pacification og Menou turde endelig loste det Slor, 
der adflilte ham fra Hans yndige Sitti Wafieh. Bi ville 
overlade Ham til Hans Lykke. 
Med Undtagelse af det uundstyldelige Frasald kom Me 
nou ikke til at sortryde dette ZEgteflab. Den stjonne 
Pige fra Rosette blev en fuldendt Kone, fuld af Hengiven- 
hed og Kjcrckighed. Da Generalen indflibede sig efter en 
uhoederlig Capitulation og blev angreben af Pesten om- 
bord paa det Skib, der forte Ham, trodsede Hans Koue 
Smitten og korblev paa sin Post hos Ham. Hun fulgte 
yam til haus forstjellige Gouvernemcnter, til Mailand og 
til Venedig, og var paa sin Pladö overalt. Men man maa 
lcrgge til, at Harret, efter at vccre kommet til Europa, 
aldcleö glemte. hvad det ffyldte Mahomed, Ulemaerne og 
Muftien. Den Ed, Menou havde aflagt foran Kibleh, 
med Ansigtet vendt mod Mecca, syntes ikke at have be- 
svoerct Hans Samvittighed; Han havde af Jslamiömen 
kun forlangt een Ting, sin Kone. Det var Alt, hvad Han 
vilde have at staffc med den. Denne Letsindighed var 
begründet i den Tids Soedcr og dog flyldtc Menou til- 
deels sit Frasald den uovervinde'lige Modstand, Han modte 
i Armeenö Midte. 
Selv Frants blev et Offer derfor. Hans Kammera- 
ter overoste ham med Drillcrier. Man kalbte ham Ser- 
raildorvogtcr, Fruentimmerbevogter. Touraineren blev 
vred; desmere drillcdc man ham. „Hvor han har en 
floitende Stemme", sagde En, „man m«rker nok, at han 
er i en Tyrkö Tjeneste." — „Hans Skjoeg gaaer bort",
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.