Full text: Adreß- u. Einwohnerbuch der Stadt Cassel (Jg. 90.1926)

5. Teil 
Karlsstraße (Obere) 
87 
Löster Otto Geschäftsführer 2 
^•4 60<2 
Fiebig Willi Gefch.-Führ. 2 
6072 
Itter Fritz Kfm. 2 
Iugl Minna Wwe. 2 
Pürgersäle x 6072 
19 Pielach Rosa Wwe. E 
Spar- u. Darlehnsbank e. G. 
m. b. E h 3765 
Horstmann Ferd. Privatm. 1 
Harnickell Eberh. Ingen. 2 
Mette Math. Schneiderin 2 
Pflug Willy Schriftsetzer 4 
Roben Gust. Schlosser 
Werner Iohs. Straßenbahner 
Cspig Christ. Stellmach. 8 1 
Thiele Rich. Klempner El 1 
21 Eckel K. Schuhmachermstr. E 
Mühlhaus Josef Küster E 
Schwan Aug. Haarpflcger E 
9-4 6268 
Fischer Heinr. Privatm. 1 
Mühlhaus Alb. Weber 1 
Herbordt Jul. Kfm. 2 
Puchner E. Büglerin 2 
Echlitt Josef Postschaffn. 3 
Nagel Bruno Tapez.- u. Deko 
rations-Geschäft H E H 302 
23 'Hess. Brandvers.-Anstalt 
Enneu L Eckstein Textilw. E 
4536 
Funk I. Wäscheannahme E 
Schoepe-Apell Marie Wwe. E 
Knötzsch Anna Schneiderin 1 
Kieppe Wilh. Lederhdlr. 2 
Neumann Aug. Wwe. 3 
Rost Gg. Bricfträg. a. D. 3 
Rechts. 
Yk 'Bach, Erben 
Hofmann Herm. I)r. moä. E 
X 4371 
Roloff Ernst Theat.-Zuschneid.E 
Reuse Louis Kfm. 1 x 4720 
Basse-Korf Ed. Kfm. 2 x 4003 
Ey Alfr. Kfm. 3 
Scherer A. vr. Syndikus 3 
Lehmann Emmi Wwe. 3 
Vi 'Müller Soph. u.Wilh. Frls. 1 
Schweizer Milchkur-Anstalt 
A. Müller E x 603 
Müller Ed. Apotheker 1 
Wolfcht Aug. Frau vr. 1 
Bolkmer Otto Kfm. 2 
Wolfram Max Privatm. 2 
Goebel Ed. Katast.-Ob.-Sktr. 3 
Schulze Heinr. Kellner 4 
% ('Wolfcht A. Frauvr. wohnt)^) 
Schweizer Milchkur- und Kefir- 
Anstalt A. Müller x 603 
Heider A. Betriebsleiter 1 
Schaarschmidt Ernst Arb. H 1 
Kirchner H. Invalide E 2 
— Friedrichsstr. — 
2 'Stadt Cassel 
Sbeling Willi Oberkellner E 
Schröder B. Schuhm.-Mstr. E 
fros O. Bürohilfsarb. 1 
Reubert Friedr. Kfm. 1 
Berein. Fürsorge v. Hilfswerk 
u. Rentnerbunde, e. B. 1 
>-» 5436 
^aumgarten Frdr. Wwe. 2 
^alke Fritz Ob.-Post-Sktr. 2 
Kloppmann Math. 3 
Stemmler H. Büroangest. 3 
Kühl Hulda Putzfrau 8 2 
Iannet Karl Fräser E E 
4 'Schmidt Heinr. Malermstr. 
E 2 x 3145 
Dervenich & Sari Gipsfiguren- 
Fabr. E 
Sommer Gust. Kolonialw. E 
X 3289 
Broll Heinr. Kellner 1 
Petri Gg. städt. Büro-Beamt. 1 
Iürges Herm. Kfm. 2 
Marth Anna und Amalie 
Schneiderinnen 2 
Haupt Herm. Eifenb.-Sktr. 3 
Borgt Heinr. Kellner 3 
Schulz Elise Wwe. 8 E 
Heise Friedr. Packer 8 1 
Koch Kath. Wwe. 8 1 
Heise Adolf Rentner 8 2 
Kaiser Gg. Schneider 8 2 
Maus Ludw. Konrektor 8 2 
6 'Meyfarth W. Bäckermstr. E 
Scheid Theod. vereid. Versteige- 
rer und Schätzer 1 
Klein Heinr. Bäcker 2 
Lüders O. Pol.-Haupt-Wacht- 
mstr. 2 
Rödler Franz Kfm. 3 
Schäffer Wilh. Hotelangest. 3 
Erbe Martin Schlosser 8 E 
Müller Jak. Hilfsarbeiter 8 1 
Richter Bruno Eifenb.-Arb. 8 1 
Bremser Wilh. Kraftwagen 
führer 8 2 
Reichardt Marie Schauspiele 
rin 8 2 
Klinger Alwin Arbeiter E 1 
Leffler Heinr. Schreiner E 1 
Reuße Karl Raugier-Führ. E 2 
Spielmann Theod. Dreher E 2 
Hahn Karl Schlosser E 3 
8 'Buhle Chr. Sarggesch. x4153 
Puhlmann Elise Beamtin E 
Korn Alfr. Kfm. 1 x 4259 
Korn Damenkonfekt. 1 ^4 4259 
Werner Gg. Pol.-Wachtmstr. 1 
Seelig Charl. Rentnerin 2 
Siebert Sophie Konrektorin 3 
Eingang Fünffensterstr.: 
Buhle Heinr. Schreinermstr. E 
Ellenberger Aug. Dreher E 
Schneider Konr. Büro-Insp. E 
Vespermann Aug. Wwe. 1 
Werner Else Frl. 1 
Krieger Osk. Gelderheber 2 
Kuhn Karl Eifb.-Betr.-Affist. 2 
Stöffel Martha Wwe. 2 
Winkelmann Fr. Landes-Sktr. 3 
Kuhn Ernestine Schneider 
meisterin 2 
Bernhardt Ottilie Frl. 3 
Rost Heinr. Kfm. 3 x 6227 
Winkelmann Marie Wwe. 3 
Buhle Bau- u. Möbelschreinerei 
E E 
— Fünffensterstr. — 
10 'Lohmann Fr. Echlossermstr. 
C.W.Dallwig Rachf. Bauschloss. 
E x 88 
Buhle Christ. Sarggesch. E 
X 4153 
Bange Konr. Eisb.-Ob.-Insp. 1 
Hofmeister Paul Vcrw.-Ob.- 
Ektr. 1 
v. Biedenfeld Klothilde Johan 
niter-Schwester 2 
Gut A. Dipl.-Kfm. 2 x 2086 
Keuter L Co. Agentur 2 x2086 
Rüger Karl Schlosser 3 
Eingang Fünffensterstr.: 
Steller Gg. Lager-Arb. 1 
Stumpf Karl Schlosser 2 
Valentin Karl Maurer 3 
Rosentreter W. Eisb.-Arb. E 1 
Zeuch Wilh. Lagerist E 1 
Hohmann Heinr. Invalide E 2 
Scheerer Elisab. Aufwärt. E 2 
12 'Stadt Cassel. Altes Rathaus 
Lyzeum m. Studienanst. Städt. 
Hcinecke Hrch. Hausmstr. 3 
14 'Stadt Cassel 
(Zum Alten Rathaus gehör.) 
Studienanstalt 
Schulzahnklinik Städt. 1 
16 ('Leibrock Frau, Straßburg) 
Börsch A. Buchbinderei E 
X 3005 
Börsch Hch. Buchbindermstr. 1 
t-4 3005 
Kempa Hans Rohprod.-Hdlr. E 
Schröder E. Schlachtmstr. 1 
Windel Heinz Angest. 1 
Otto Ioh. Südfrucht-Großhdlr. 
2 x 6300 
Scheller Paul Kfm. 2 
Schmidt Karl Steuer-Assist. 2 
Hoffmann Otto Rechn.-Rat 3 
Schiroky Emmi Buchhalt. 3 
Wagner Ida Ehefrau 3 
Guttmann Max Uhrmacher 4 
X 3386 
Mieckeley A. Botenmstr. a. D. 4 
Roetzcr Ioh. kaufm. Angest. 4 
Schmidt Lotte Privatlehrerin 4 
Witzel Frd. Malermstr. 8 E 
Schilling Emil Musiker 8 1 
Stell Peter Schneidermstr. 8 1 
Wiegand Ludw. Arbeiter 8 1 
Krohn H. Eisb.-Wagenmstr. 8 2 
Marschner W. Postschaffn. 8 2 
Schellberg W. Schaustell. 8 2 
Pächer Otto Postschaffn. 8 3 
Krenz Wilh. Arbeiter 8 4 
Schönewolf L. Arbeiter 8 4 
Hartmann Gg. Pflasterer E 1 
Müller Elisab. Wwe. E 2 
Ritter Anna Wwe. E 3 
18 Bes. Ortskrankenkasse Nr. 2 
Besondere Ortskrankenkassen 
1, 2, 3, 4 1 x 1240 
Jsr. Vorsteheramt 1 
Ärankenkassen-Verband 1 
X 1240 
Kcankenk. d. Iwangsinnung d. 
Bäcker im Stadt- u. Landkr. 
Cassel 1 
Kranken!, d. Iwangsinnung d. 
Kondit. u. Pfefferküchler 1 
Ehrlich Rud. Gastwirtschaft E 
Altenburg Minna Rentnerin 2 
Gail Minna Wwe. 2 
Stengel Minna Wwe. 3 
— Karlsplatz. — 
20 ('Quentin Wwe. Riederzwehr.) 
Georges Hch. Papierw.-Groß- 
hdlg. E x 5320 u. 2107 
Klockemeyer O. Gummiwaren- 
Großhdlg. E x 2154 
Renner A. Glascrmstr. E u. 3 
Gauler Wilh. Kellner 2 
Kuhn Herm. Rentner 2 
Quentin Adolf Kraftw.-Führ. 2 
Schäfer Wilh. Kellner 2 
Berge Hans Kfm. 3 
Burhenne Elise Schneiderin 3 
Keim H. Älempnermstr. 3 
Lohrey Willy Tabakw.-Hdlg. 3 
Katzenberger Ad. Wächter 4 
Küllmer Marie Wwe. 4 
Rayberg Bernh. Tylograph 4 
Schinke Minna Wwe. 4 
Holz Hch. Ob.-Postschaffn. E 1 
Ebbrecht L. st. Latcrncnw. E 2 
Siebert Gg. Eisenb.-Arbeit. E2 
Bauch Henriette Wwe. E 3 
Reuse Karl Schmied E 3 
Altvater Heinr. Schreiner E 4 
Becker Heinr. Schlosser E 5 
Reuter Karl städt. Arbeiter E5 
22 'Hose Gg. Kfm. 1 x- 5342 
Otto Rud. Pol.-Wachtm. 1 
Rinke Adolf Eisend.-Schaffn. 2 
Wiese Willy Arbeiter 3 
24 Reitze & Co. Buchdruckerci E 
X 1698 
Müller Jul. Sarggeschäft E 
Eichmann Ernst Ofengcsch. 1 
X 5891 
Horn Gg. Versteigerer und 
Schätzer 1 x 2052 
Dittmar Herm. Arbeiter 2 
Hahn Daniel Schuhm.-Mstr. 2 
Kohlmann Wilh. städt. Arb. 3 
Völker Kath. Wwe. 4 
Klemens M. Sattlcrmstr. 8 E 
Kühler Heinr. Schlosser 8 1 
Kneipp-Berein 8 2 
Entzeroth W. Stuhlflechter E 1 
Schmidt Barbara Wwe. E 
Panneberg K. Wwe. E 1 
Quanz Marie Wwe. E 2 
26 ('Müller I., Franks. Str. 113) 
Altmann Ioy. städt. Arbeit. E 
Kleinhans Karl Iig.-Gesch. E 
Fahrenholz W. Schndrmstr. 1 
Hilgenberg Hr. Arbeiter 1 
Conrad Otto Arbeiter 2 
Böhme O. Formermstr. 2 
Facca A. Arbeiter 2 
Iaap Gust. Schreiner 2 
Meier Konr. Arbeiter 3 
Resch Emil Musiker 8 E 
Löser Hans Strickerei 8 E 
Müller Jul. Schreinerei u. 
Sarggesch. E E 
Rose Otto Schuhmacher E 1 
Schneider Konr. städt. Arb. E 1 
Tänzler Karl Lagerist E 1 
Eiffert Marie Ehefrau E 2 
Gans Heinr. Handelsmann E 2 
Steinbach Gust. Buchdr. E 2 
Weber Wilh. Arbeiter E 3 
28 'Kann Max Kfm. 1 x 6187 
Füllgraf Wilh. Kellner E 
Martin W. Lebensm.-Gefch. E 
Thone Lina Filialleiter. 1 
Biebach El. Rentnerin 1 
Heitmann Friedr. Schlosser 2 
Moeller Dina Schneiderin 2 
Sennhenn Christ. Pförtner 2 
Bezold Fritz Klempner 3 
Rexroth W. Echlossermstr. 3 
X 2277 
Kob Karl Schlosser E 1 
Küster Karl Eisenb.-Arb. E 1 
Pctry Andr. Schuhm.-Mstr. E l 
Dietrich Marie Wwe. E 2 
Hcllwig Anna Invalidin E 2 
Klaus Anna Pflegerin E 2. 
Koch Elis. Wwe. E 3 
Strippclmann H. Schlosser E 3 
Wagner Martha Wwe. E 3
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.