Full text: Casselische Polizey- und Commerzien-Zeitung (1792, [2])

-K- Beîarmtmachrmg tzvn verschiàen Sache». 41. Stüch 
^)G» sollm-fSEonrabRritz zezt Frantz Herwlg vos Eiterhagen nachbemeldte Grundñücke ne«« 
sstch: D Ack. Erbvtese im Schliergraden, am Jacob Reutz; 2) i 8lck. Land tm Uaterfelb, 
Am Hantz Eurth Sr:h ; 3) A Act. am Sewerg an norigem; 4) 1 Gtück Land in dm AHeu« 
daumthd.en, am Jusiu» Lèwer geleqen, e? oñl.eio anden Meiftdjere^de.n Wntlich verkauit 
rverbeu. Wer nun baranf birtrn will, der kann si ch ta bem a#f dea 39*4 » Octvd. etu fût allr, 
mal besttmmrry Lekitarion». Termiu auf Fürstl. Landgericht ang«ben. Kassrl den i. Oct. 179-, 
-Brrzeichmtz Hererjenigen Snch.es, tVvrmn.es Miter b.ey Fürsil, Ober-AMàtwM 
gerichte Verfñgungm erggngrg, 
Avgust.. ' ^ 
,) Grm. NiederrTiefeshach, ese, WLll, Forstsschen betr. renunc. b. r. ej. 
A) Proc, F. Marburg, ctr, Wtskse» Co.ntr.act. Rentherey - Rückftânde betr. defer it, d. 4. ej, 
g) Rrtmann, ctr. Cari» h a ver Hand!. Cojnp. pto juris sépara*, desert d. II. ej. 
4) OtppelS Rej cur. uomiae, ctr. Kirsch, ptp Brantwetystzan-rl», desert d» Ii.cj, 
5) Adv. Cam. ctr. GeM Mühlbach, Hude vetr. renuM. d. 17. ej. ' « 
fs) Dedtenlffe, ctr. Ksacke, Sibtmtang vàterlichrr Gürht.r betr. .désert b. lS.cj- 
7) Brill, etr. Fatzhauer, pto m yÂndic. desert 5. ZlZ.e/. - 
Z) v. Norbeck, sd causant », Norbeck, çir. Glatzau, Horn » Abgabe betr. remote. d. s r ej • 
9) BuSmann» Erden. ese. Brinck-scken durât. Kmsea betr. deer. ulter. vror. denegat. b> 29.^, 
,x>) P. Ttlemanus NX. ctr. v. Ttückradt R"l, & lit». Lehar betr. renupc. d. 30, ci. 
September. • 
il) Mbhlmanuische ¿Itere, ctr. die «enere Credit. Nachforderung betr. deer. d««cgat, b. i. à 
ia) Rbftr, ctr. HlingelhLfer» ux. Güther - vebttpadMe betr. processur d. L.cj. ' 
iz) Fini» Rel. ctr. Hetterischeu curât. Vormrmdschaft betr, deer. déniât, d. I. e{. 4 
14) Ady, Cam, ctr. Gem. WaldSN, ptp operar,ytu. deer. reform, h. I, ej. 
j 5) Ernst in. ctr. Pfeil, ptoalimentat. deer. reform, d. I, ej. 
ié) BraumsnnS Rel. ctr, v. Selchow, uachbariiche GebrrchmJetr. deer.Ocneg. cum ord^cat, 
17) Gechylb , Ctr. Jhlin, pto ftupri deer. deuegat, b. I. ej. 
18) Spangenbergs Cpntr, Cse. Schleicher» ux.fpto b credit, process« d. 5, ej, 
jç) Windmüllrr, ctr. Wagner, Lstserie » Gewmn berr. deer. den eg. b. 5. ej. 
so) Bourdon» Rel. ctr, Stüd NZ, Erdschaft betr. deer. deneg CUM yrdinat. b. 5, ej. 
2l) Feetzischer cur. ctr. Heinemann, pto debit!, deer. deneg. eu» ordinat, b. 8. ç'f* 
AL) Râgerin Erben, ctr. Rüger, pto débité, deer. reform, d. 8. ej. 
LA) Froc. F. Mari». Ctr. Hrnne K NX. Kchuzbuhn U. Ltede betr. deer. reform, b. 8. .ej. 
S4) Wolfhager îeinweberznnft, ctr. Mettes .eons. Beytrttt zu ber Aunjt betr.à. A 9 A dpvp? 
lut, b. 8. ej. ^ 
-5) Proc. F, Rintel. ctr. Gem. Apelern & .eons. Bebolzlgmrg betr. dlser. reform, b» g. Pj* 
J|6) Hegeltng, ctr. «xorem, ptp dseortii, deer. reform, b. IL. ej, 
37) LL der, ctr, Schàlrr, ein Srück Lande» betr. deer. reformat, b. ir. ej. 
28) bvtt Hunbelêhausen , Ctr. Nathan , pto cambii, deer. deneg. cum ordinat, b. 12, ej. 
29) v. Malsburg, ctr. Meth, Schenttuag betr. deer. reformat, b. u. ej. 
30) «ebr, v. Freyenhagea, â -ons. etr. K. NarbFleben^ Auszahlmtg liquider Poste» hetr. deer, 
denegat. b. IL. ej. 
31) Hetl, à cons, ctr. Kehr & ux, Gütberkauf betr. deer. reform, b. 12. ej. 
Z») Trumbach» Çortrad.crt. Proc. F. pto cambii, deer. reform, b. 15. ej, 
3S) Proc. F. ctr. V. Jnugken» Müazer, pto priorit. deer. denegat. d. IZ. ej. 
24 ) Isaac, Ctr. Hais, îsttogewiun betr. deer. NON d.evolut. cum poena & repreUens, b. ig. ej. 
35) Schnddt, ese. Fischer , pto beredit. deer. denegat. b. Ig. ej. 
36) Himmel, ctr. Himmel, Alimente betr. deer. non devolut. L denegat. b. iz.ej. 
31 ) Herolh» ux. ctr, Ritdel, Rechnung» » Révision betr» deer, deneg. cum réservât, b, 19. ej.
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.