61) Kais. Ruff. Gen. Maj. Nikolaus
v. Zagzasky,
62) —
Leon v. Rarisckkin
63) —
— Matth. v. Pahlen
64)
— Alexis v. Gurjew
«D —
Spirid.Prinz Ge-
vachoff,
66)
Oberst Paul v. Brost'n,
67)
Nikitav. Pancra-
tieff,
(Beide Adjut. Sr. Majestat
des Kaisers.)
63) Kais. Ruff. Oberst Gust. v. Zgel-
strom, .
, Leon v. Woyewodsky
70) Jason v. Chrapowitzky
71) Stephan v. Chrapo-
witzky,
72) —— Carl v. Gunderstrup,
7z) Phil. v. Zachontow,
74) — Chph. v. Borissow,
) Ni^ol. v. Melnikorp,
76) -— Gabr. v. Wiszeslaw-
zow,
2^) Oberstl. With. v. Kochanow,
2F) Ludw. v. Kuhn,
2y) Andr. v. Loschkarew,
vo) Pet. v. Bogdanowicz,)
81) Gen. Major u. Commandant von^
Caffel t Wilh. Geo. Ludw.^
Recipirt:
b. -6. Mai
Casim. v. Xtrff >
- Friedr. Ludw. Gottfried^
v. Grafendorf . . )
8 *)
d.25. Mai igii
§5.
CO OOOO CO GO GO OO ON CN OS 0\0\cr>