Full text: Adreß- u. Einwohnerbuch der Stadt Cassel (Jg. 90.1926)

5. Teil 
Schillerstraße 
173 
Wulf Jos. Pol.-Wachtmstr. 3 
Stcidel Karl Zuschneider 4 
Wellnitz Hellm. staatl. gepr. 
Landm. 4 x 3271 
Vogeley E 3 
21 »Methodistengemeinde 1 u. 2 
Keßler Friedr. Prediger E 
Franz Aug. Arbeiter 3 
23 'Zufall H. Fleischermstr. E 
Eberle Herm. Kfm. 1 
Neumann Salomon Lehrer 1 
Euler Fritz Gastw. 2 
Heinzerling H. Rechn.-Rev. 2 
v. Doleisch-Dolspcrg Herb. An- 
tiquit.-Handlung 3 
Drößler Alb. Bauunternehm. 3 
Danzglock Wilh. Schreiner 4 
Döberitz Elisab. Wwe. 4 
Ruhmann Karl Stellmacher 4 
— Sedanstr. — 
25 'Rüsfeler Heinr. Kolonialw. E 
Siebold Karl Schuhmacher E 
Biehl Phil. Rechn.-Rat 1 
Grütter Heinr. Haarpflcger 1 
Murmann Max Chorsänger 2 
Ritzmann Heinr. Photogr. 2 
Bachmann Auguste Wroe. 3 
Berthold Emil Pol.-Hilfsarb. 3 
Breul Sophie Wwe. 4 
Dentschmann Ioh. Damen- 
schnciderin 4 
Riedel Fritz Installateur 4 
27 'Rinow Adelheid Wwe. E 
Ludwig Mathilde Sängerin E 
Grebe Ioh. Gg. Pensionär 1 
Grebe K. Handelsvertret. 1 
X 4547 
Simon Marie Frl. 1 
Henkel Emil Rentner 2 
Telschow Anna Ehefrau 2 
Waßmuth H. Eisenbahn-Ober- 
Schaffner 2 
Dinkel Ehrh. Steueraufseher 3 
Möller Heinr. Schneidermstr. 3 
Hellemann Karl Eisenb.-Werk- 
führer 4 
Knieling Ludw. Schreiner 4 
Marx Elise Wwe. 8 E 
Reumann Osw. Weber 8 1 
Dinkel Aug. Büro-Diätar 8 3 
Doll Aug. Schneider 8 4 
29 »Berghoff L. Maler- u. Weiß- 
bindermstr. 1 x 6311 
Kilian Heinr. Lok.-Führ. E 
Wollanky H. Putzmacherin E 
Wiegand Wilh. Schneider 1 
Hasert I. Wwe. Postgehilfin 2 
Ladwig Berta Wwe. 2 
Peter Friedr. Ob.-Post-Sktr. 3 
Schneider Heinr. Schneider 4 
Schnedler M. Ob.-Postschaffn. 4 
Schubart Heinr. L Co. Techn. 
Artikel H E 
Weisel 0. Kupferschmied H 1 
Rennert Rath. Wwe. E 1 
Deiters Fr. Schriftsetzer H 2 
Sprenger Konr. Eisenb.-Rang.- 
Aufseher E 2 
Beinhauer Ernst Heizer E 3 
Wellmann Gg. Eisenb.-Lade- 
schaffner E 3 
31 'Böhm R. Bäckermstr. E 
--ch 4803 
Ritschke Aug. Krank.-Kassen- 
Beamt. 1 
Schierakowski Paul Kfm. 1 
Schöcke I. Geld-Briefträger 2 
Cöster Frdr. Ob.-Bahnassist. 3 
Nuppel Iohs. Maschin.-Mstr. 3 
Fröhlich Llarl Heizer 4 
Rehs Andr. Postschaffner 4 
Heinemann A. Eisenb.-Angest. 
33 ('Brede Konr., Orleansstr.28) 
Gehring Fritz E 
Consen Alfr. techn. Eisenbahn- 
Ober-Insp. 1 
Israelit. Provinzialkasse für 
Riederh. 1 
Böhm Eiegfr. Kfm. 2 
Schmidt Rich. Rechn.-Rat 3 
Genz Ernst Rcs.-Lok.-Führ. 4 
Götte Fritz Kellner 4 
35 ('Brede Konr., Orleansstr. 28) 
Schmidt G. Schneidermstr. E 
Jäckel Siegln. Lehrer 1 x 1332 
Meier Jak. Beamt. 2 
Wendel Hans Kellner 2 
Spohr Kathar. Wwe. 3 
Rührig Wilh. Kfm. 4 
— Orleansstr. — 
37 ('Brandt Wwe., wohnt 33) 
Rllppel Wilh. Kfm. E 
Hold Elisab. Wwe. 1 
Dönges D. Leihh.-Berw. a. D. 2 
Bobell Gg. Schneidermstr. 3 
Wenzel Iohs. Ingenieur 4 
41 'Himmclmann Artur Bäckerei 
E e-« 1793 
Himmelmann Marie Wwe. E 
Schoppe Friedr. Schlosser E 
Maurer Chr. Ob.-Post-Sktr. 1 
Reumann Emil Kfm. 1 
Bcrnit Ernst Buchhalter 2 
Horwitz Ludw. Lehrer 2 
Icnser Marie Wwe. 2 
Kilian Karl Lehrer 2 
Euler Eckh. Eisenb.-Ob.-Insp. 3 
Pfeiffer Paul Prokurist 3 
Bernitt Berta Wwe. 4 
Köster Friedr. Schmied 4 
Matzmohr G. Kammermusik. 4 
Schalles Aug. Schleifer 
43 'Rommel A. Kolonialwhdlg. E 
Bölzer Adam Kfm. E 
Heimüller Kath. 1 
Henze Gg. Prokurist 3 x 747 
Ehle K. Eisenb.-Schaffner 4 
Morell Jean Tapezierer 4 
Umbach H. Kfm. x 554 
45 Koch Mich. Gastwirt E 
Winter Karl Schneidermstr. E 
Opfermann Heinr. Privatm. 1 
Sinning O. Kfm. 1 
Plock H. Eisenb.-Ob.-Sktr. 2 
Pötsch Frdr. Schneidermstr. 2 
Eckemann Heinr. Lehrer 3 
Brand Friedr. Schlosser 4 
Ochs Phil. Schreiner 4 
Peter Rud. Schriftsetzer 4 
Stern Abraham Kfm. 4 
— Rothenditmolder Str. — 
69 'Granel Paul Kfm. 1 
Friedrich Anna Wwe. E 
Heerdt W. Telegr.-Jnsp. E 
Knispel K. Schneidermstr. E 
Koch Artur Kfm. E 
Rudolph Herm. Kfm. E 
Zindler Herm. Gärtner E 
Beiermann Aug. Wwe. 1 
Blankhorn Adalb. Vertretung. 1 
X 438 
Blankhorn Emma Wwe. 1 
Wicke Heinr. Feuerwehrmann 1 . 
Grabfelder Gust. Kfm. 2 
Grabfelder Henr. Wwe. 2 
Schabacker K. Eisenb.-Werkh. 2 \ 
Bertram Alw. Werkst.-Borst. 3 
Danz Max Lok.-Führ. a. D. 3 
Liepelt Osk. Eifenb.-Sktr. 3 
Theis Jak. Schuhm.-Mftr. 3 
Wachcnfeld Wilh. Schlosser 3 
71 'Kraft Gg. Baugesch. Ex4942 
Schminke Math. Wwe. E 
Strauß S. Holzhdlg. u. Dampf. 
sägew. E x 833, 1433 
Rührup W. Eiscnb.-Ob.-Sktr. 1 
Strauß Leop. Kfm. 1 
Krüger Iohs. Eisenb.-Ob.-Asf. 
a. D. 2 
Lütchemeier Ad. Eisenb.-Ing. 2 
Strüning Fritz Eisenb.-Obcr- 
Sktr. 2 
Büken H. Eiscnb.-Insp. 3 
Heinemann Herm. Eisenbahu» 
Sktr. 3 
Kielmann Jul. Kfm. 3 x 4878 
Hoppenrath Emilie Wwe. 4 
Kenter Paul Apotheker 4 
Steinnagel Iohs. Eisenbahn- 
Stellw.-Mstr. 4 
Rechts. 
2 'Stadt Cassel 
Hilfsschule 1 x 721 
4 'Verein d. Blauen Kreuzes E 
Theis Bernh. Haarpfleger E 
Degenhardt Anna 1 
Sterzing Ernst Insp. a. D. 1 
Bachmann Luise Wwe. 2 
Hildebrandt Lina 2 
Weise Dorette 2 
Dümer Karl Vorschlosser 3 
Orth Gg. Korbmacher 3 
Kraft Fcrdin. Schneidermstr. 4 
Kraft G. Arbeiter 4 
Weitzel I. Post-Assist. 4 
Gißmann Max Buchdr. H 3 
Schwedes Phil. Heizer H 3 
6 'Roscnmeyer I. Holzhdlg. E 
X 963 
8 'Rosenmeyer A. 
12 'Bogt Heinr. Privatm. 1 
Oetzel Gg. Rahrungsm.» u.Ealz- 
Großhandlung E x 4118 
Schmidt Friedr. Händler E 
Funke Sophie Wwe. 1 x 249 
Vogel Leop. Bertrct. 2 x 4030 
Wiegmann Heinr. Vertret. 2 
X 2999 
Meischein Walter Vertret. 3 
Perlstein Selma Wwe. 3 
Zschach Luise Wwe. 3 
Blum Herm. Eiseub.-Assist. 4 
Jakobs E. Verw.-Ob.-Feldw. 4 
Trischmann Karl Schlosser 4 
Bauer Heinr. Kanzlist 
Postel Thankmar Gen.-Agent. 
X 249 
Meyer Mart. Arb. 8 4 
Siemon Karl Arbeiter II E 
Güde K. Ob.-Postschaffner E 1 
Pfeffer Ioh. Telegr.-Ass. E 1 
Baumgarten Karl Eisenbahn- 
Schaffner E 2 
Hättich Karl Brauer E 2 
Höhmann Just. Schlosser E 2 
Mummer Gg. Postschaffner E 2 
Dietrich Chr. Tapezierer E 3 
Gombert Ed. Sattler E 3 
Mummer Berta Büglerin E 3 
Krug Chr. Schuhmacher E 4 
14 'Jacob Fr. Fleisch.-Mstr. E 
X 1655 
OberbergerChr.Schuhm.-Mstr.E 
Räthlein B. Pol.-Ober-Wacht- 
mstr. 2 
Reinhardt Chr. Lok.-Führ. 2 
Erbe Gg. Bürovorst. 3 
Rudolph W. Kfm. 3 x 673 
Werner Albert Kfm. 3 
Appel Heinr. Post-Betr.-Ass. 4 
Wicke Heinr. Kfm. 4 
— Wörthstr. — 
— Sedanstr. — 
26 'Sander Th. Privatm. 1 
Müller Franz Gemüsehdlg. E 
Goldschmid Max Kfm. 1 
Versandhaus Goldhyn Gold- 
schmidt L Co. Haargroßhdlg. 
1 x 2989 
Asthalter Marie Wwe. 2 
Danielsen Maria Wwe. 2 
Schutz Minna Wwe. 2 
Quentin K. Botenmstr. 3 
Semmler L. Eisenb.-Sktr. 3 
Meyer Paul Töpfermstr. 4 
Müller Karl Arbeiter 4 
Kersten Christ. Arbeiter HE 
28 'Wolf Gertr. Wwe. E 
Burkhart Paul Elektro-Technik. 
E X 1788 
Amster Mart. Gener.-Vertret. 1 
4053 
Prüssing Heinr. Holzhdlg. 2 
X 6124 
Prüssing W. Holzhdlg. 2 
Prüssing Elisab. Wwe. 2 
Taenzer H. Stadtb.-Ob.-Insp. 3 
Happel Gg. Steuer-Insp. 
30 'Schiebelcr L. Drog. 1 x 1087 
Schiller-Drogerie E x 1087 
Reyer Minna Schneiderin 1 
Bödickcr K. Eisenb.-Ob.-Sktr. 2 
Kabisch Phil. Wwe. 2 
Kröning Gg. Post-Ass. i. R. 3 
Messerschmidt Bernh. Bahn- 
mstr. a. D. 3 
— Orleansstr. — 
32 ('Treber Kfm., Rothenditm.- 
Straße) 
Bretschcr H. A. Textilw.-Groß- 
handlg. E X 128<i 
Messing L. Buchdruckerei E 
X- 4023 
Weschke Karl Gastwirt E 
Jungk W. Ob.-Verw.-Sktr. 1 
Lasch Konr. Hofdachd.-Mstr. 1 
X 3207 
Esau Helene Postbeamtin 2 
Fuchs Emma 2 
Iinck I. Eisenhdlg. 2 x 2997 
Ellenberg Aug. Kfm. 3 
Ellenberg Heinr. Kfm. 3 
Kaiser K. Ob.-Gerichtsvollz. 3 
Ahlbrecht Heinr. Steinhauer 4 
Fürst Ludw. Büroangest. 4 
Sellhast Gg. 5lfm. 4 
Witze! Martha 4 
34 ('Lasch, wohnt 32) 
Helmerich Franz Arb. E 
Schröder Auguste Wwe. E 
Stöbener G. Ob.-Postschaffner 
a. D. 1 
Todenhöfer Wilh. Lehrer 1 
Lasch Heinr. Dachdcckermstr. 2 
X 2339 
Plaut Viktor Prokurist 2 
Freitag Heinr. Ob.-Post-Sktr. 3 
Ohm Fritz Optiker 3 
Günther H. Modellschreiner 4 
Reichhold Heinr. Kfm. 4
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.